Статті з помітками цитокіни

ЗАСТОСУВАННЯ ІНДУКТОРА ІНТЕРФЕРОНУ (ЦИКЛОФЕРОНУ) В ПРОТОКОЛІ ТЕРАПІЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДІТЕЙ

Зазначено, що перспективним напрямком у вдосконаленні методів терапії бронхіальної астми в дітей є включення в протокол базисної терапії імуномодулюючих препаратів. Проведено оцінку імуномодулюючих властивостей індуктора інтерферону (циклоферону) в прото- колі терапії бронхіальної астми в дітей. Подано результати досліджень: застосування індуктора інтерферону — циклоферону в поєднанні з препаратами базисної терапії має імунокоригувальну дію на фагоцити: відновлення […]

РОЛЬ МАРКЕРІВ ЗАПАЛЕННЯ В РАЗІ ПОРУШЕНЬ КІСТКОВОГО РЕМОДЕЛЮВАННЯ

Вивчено роль маркерів запалення (на прикладі рецепторного антагоніста інтерлейкіну-1 і галектину-3) у регуляції процесів кісткового ремоделювання в разі різноманітних експериментальних моделей його порушень. Виявлено зниження щільності кістки в експериментальних групах тварин порівняно з контрольною групою. У сироватці крові експериментальних тварин спостерігався дисбаланс рівнів про- і протизапальних цитокінів, що зумовлене сукупним ефектом дії прозапальних цитокінів та […]

ДО ПИТАННЯ ПРО РОЛЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ В РЕАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМНОЇ ВІДПОВІДІ НА ПОШКОДЖЕННЯ

Харківська медична академія післядипломної освіти На основі загальних положень про функціональну систему сполучної тканини, запально-репаративну реакцію як стереотипну реакцію відповіді на ушкодження відповідно до адаптаційних резервів сполучної тканини розглянуто питання міжклітинних взаємодій і дисбалансу в системі цитокінів. Викладено сучасні уявлення про походження і функції клітин фібробластичного ряду (прогеніторних клітин, фібробластів, міофібробластів, фіброкластів, фіброцитів) та їх […]

Експериментально- клінічне обґрунтування бронхоконстрикторних властивостей прозапальних цитокінів у разі бронхіальної астми в дітей

У патогенезі бронхіальної астми в дітей незалежно від особливостей етіології розвивається аутоімунний компонент, що запускає продукцію сенсибілізованими Т-лімфоцитами прозапальних цитокінів, які зумовлюють розвиток хронічного алергічного запалення в бронхолегеневій системі. Мета роботи — вивчення в експерименті прозапальних цитокінів сенсибілізованих Т-лімфоцитів, що мають бронхоконстрикторні властивості. Результати досліджень — на розробленій експериментальній моделі бронхіальної астми в морських свинок […]

Механізми порушення обміну кісткової тканини в разі розвитку патології нирок

Нині велику увагу приділяють пошукові маркерів гострого та хронічного пошкодження нирок, що дає змогу рано виявляти патологічні зміни в нирках. Як протизапальні засоби для лікування захворювань нирок широко використовують глюкокортикоїди, що пригнічують продукцію цитокінів і впливають на метаболізм кісткової тканини. Мета роботи — вивчення механізмів порушення обміну кісткової тканини в експерименті в разі хронічної хвороби […]

Характеристика цитокінового обміну у хворих на гнійні бактеріальні менінгіти

Харківська медична академія післядипломної освіти У хворих на гнійні бактеріальні менінгіти в динаміці захворювання визначається збільшення рівня прозапальних (ІЛ-1, ІЛ-2, ІЛ-6, ФНП-α) та протизапальних (ІЛ-4, ІЛ-10) цитокінів порівняно з контролем, а також дисбаланс на користь домінування активності прозапальних цитокінів, що викликає активацію і пролонгацію запальних процесів у субарахноїдальному просторі.

Прозапальні фактори як предиктори рецидиву аритмії у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою та персистуючою формою фібриляції передсердь

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» Фібриляція передсердь залишається серйозним і нерозв’язаним питанням, поширення становить 1–2 %у популяції і призводить до інвалідності. Для визначення предикторної цінності рецидиву аритмії лінійного розміру лівого передсердя, цитокінів (інтерлейкіну-1β, фактора некрозу пухлини-α) та ендотеліну-1 у хворихна ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою ІІ стадії та персистуючою формою […]