Статті з помітками ожиріння

FAST-TRACK АНЕСТЕЗІЯ В АБДОМІНАЛЬНІЙ ХІРУРГІЇ У ПАЦІЄНТІВ З ОЖИРІННЯМ

Запорізький державний медичний університет Для реалізації концепції Fast-track хірургії у пацієнтів з ожирінням цікавим є впровадження різних технік Fast-track анестезії. Оцінено вплив комбінованої інгаляційно-епідуральної анестезії та тотальної внутрішньовенної анестезії на відновлення 56 пацієнтів з індексом маси тіла 37 ± 6 кг/м2 після лапаротомних операцій. Засвідчено, що в групі комбінованої інгаляційно-епідуральної анестезії (n= 28), порівняно з […]

ЗАПАЛЬНІ Й ЕНДОТЕЛІАЛЬНІ ЧИННИКИ В ПРОГРЕСУВАННІ УРАЖЕНЬ ОРГАНІВ-МІШЕНЕЙ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ З КОМОРБІДНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

Харківський національний медичний університет Проаналізовано стан значення запалення й ендотеліальної функції у прогресуванні ураження органів-мішеней у разі артеріальної гіпертензії з цукровим діабетом і ожирінням. Вивчалися рівні сироваткових концентрацій цитокінів, С-реактивного білка, хемерину, ICAM-1 імунофер- ментним методом. Доведено статистично значущий вплив наведених маркерів як предикторів прогресування артеріальної гіпертензії на тлі цукрового діабету 2 типу з ожирінням. […]

Функціональний стан гепатобіліарної системи в дітей у разі ожиріння

Харківська медична академія післядипломної освіти, *Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна Питання впливу ожиріння на формування патології органів травлення все частіше обговорюються в закордонній літературі, але переважна більшість наукових досліджень не містить інформації, що стосується дитячого віку. Установлено, що зі збільшенням ступеня ожиріння зростає ризик формування неалкогольної жирової хвороби печінки, яка патогенетично тісно пов’язана […]

ВПЛИВ ОЖИРІННЯ НА ФОРМУВАННЯ ЗМІН ГЕОМЕТРІЇ МІОКАРДА У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ

Харківський національний медичний університет Проведено антропометричні вимірювання 119 хворих на гіпертонічну хворобу, включаючи 91 пацієнта із супутнім ожирінням, у 81 з них було досліджено ехокардіографічні параметри. Найнижчий рівень систолічного, діастолічного артеріального тиску та частоти серцевих скорочень були визначені в пацієнтів без ожиріння. Ці показники зростали разом зі збільшенням індексу маси тіла. Найвищі середні значення маси […]

Роль ультразвукових методів дослідження в діагностиці гастроезофагеальної рефлюксної хвороби із супутнім ожирінням в осіб молодого віку

Харківська медична академія післядипломної освіти Останнім часом зростає розповсюдженість гастроезофагеальної рефлюксної хвороби із супутньою патологією, у тому числі з ожирінням, яке впливає на формування моторно-евакуаторних порушень та провокує розвиток неспри­ятливих наслідків, посилюючи порушення в слизовій оболонці стравоходу. Тому постає питання розробки нових методів своєчасної комплексної діагностики цієї патології. Ультразвукове дослідження розкриває нові можливості для візуалізації […]

Деякі аспекти ліпідного обміну в разі артеріальної гіпертензії в пацієнтів з ожирінням

Метою дослідження є аналіз особливостей ліпідного обміну у хворих на артеріальну гіпертензію й ожиріння. У дослідженні взяли участь 80 пацієнтів — 50 чоловіків і 30 жінок у віці від 35 до 60 років. II ступінь артеріальної гіпертензії був діагностований у 60 (60,6 %) хворих, III  — у  20 (39,4 %). Усі пацієнти мали діагноз ожиріння […]