Статті з помітками гіпертонічна хвороба

ВПЛИВ ОЖИРІННЯ НА ФОРМУВАННЯ ЗМІН ГЕОМЕТРІЇ МІОКАРДА У ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ

Харківський національний медичний університет Проведено антропометричні вимірювання 119 хворих на гіпертонічну хворобу, включаючи 91 пацієнта із супутнім ожирінням, у 81 з них було досліджено ехокардіографічні параметри. Найнижчий рівень систолічного, діастолічного артеріального тиску та частоти серцевих скорочень були визначені в пацієнтів без ожиріння. Ці показники зростали разом зі збільшенням індексу маси тіла. Найвищі середні значення маси […]

Експресія апеліну і маркерів запалення у слизовій оболонці стравоходу в разі поєднання гастроезофагеальної рефлюксної і гіпертонічної хвороб

Проведено вивчення експресії апеліну-12 і маркерів запалення циклооксигенази-2  (ЦОГ-2) і CD16 клітинами слизової оболонки (СО) стравоходу у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (ГЕРХ) у поєднанні з гіпертонічною хворобою (ГХ). Дослідження проводили на біопсіях стравоходу, отриманих під час відеоендоскопії у хворих із коморбідним перебігом ГЕРХ і ГХ та у хворих з ізольованою ГЕРХ і порівнювали їх […]

Особливості змін внутрішньосерцевої гемодинаміки і функціонального стану міокарда під впливом телмісартану у хворих на гіпертонічну хворобу

Запорізька медична академія післядипломної освіти У 41 хворого на гіпертонічну хворобу І та ІІ ст. було вивчено вплив телмісартану на показники внутрішньо­серцевої гемодинаміки та функціональний стан міокарда лівого шлуночка. Проведені дослідження довели, що на тлі лікування телмісартаном відмічено зменшення кінцевого діастолічного об’єму лівого шлуночка, кінцевого систолічного меридіонального стресу, кінцевого діастолічного напруження міокарда, збільшення фракції викиду […]

Обмін оксиду азоту в пацієнтів із гіпертонічною хворобою і за її коморбідності з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою

Мета роботи — оцінка особливостей метаболіз­му оксиду азоту в разі поєднання гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) із гіпертонічною хворобою (ГХ) порівняно з ізольованою ГХ. Обстежено пацієнтів із ГХ 2 стадії 1–3 ступенів і ГЕРХ та пацієнтів з ізольо­ваною ГХ 2 стадії 1–3 ступенів. Відбирали пацієнтів із проявами печії 2 рази на тиждень і більше. Антро­пометричні дослідження, […]

Особливості показників добового моніторування артеріального тиску і геометрії лівого шлуночка у пацієнтів із гіпертонічною хворобою й у разі її коморбідності з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою

Мета — вивчення показників добового моніторування артеріального тиску (ДМАТ) і ехокардіоскопії у пацієнтів із поєднаним перебігом гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ) і гіпертонічної хвороби (ГХ). Матеріали та методи. Обстежено 126 пацієнтів із поєднаним перебігом ГХ 2 стадії 2–3 ступеня і ГЕРХ. Результати. За результатами ДМАТ у групі пацієнтів із поєднаним перебігом ГХ із ГЕРХ середній систолічний […]

Оцінка ефективності методик лікувальної фізкультури в разі гіпертонічної хвороби

Подано оцінку ефективності методик ліку­вальної фізкультури в комплексному лікуванні гіпертонічної хвороби І стадії за даними динаміки гемодинамічних показників, реакції серцево-судин­ної системи на дозоване фізичне навантаження та вегетативний тонус. Дослідження ґрунту­валося на даних клініко-функціонального обсте­ження 28 жінок віком від 35 до 55 років, хворих на гіпертонічну хворобу І стадії. Аналіз про­водився на основі визначення гемодинамічних показників, толерантності серцево-судинної системи під час дозованого фізичного наван­таження, індексу […]