Статті з помітками діти

ПРИНЦИПИ ІМУНОКОРИГУЮЧОЇ ТЕРАПІЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДІТЕЙ

Наведено дані застосування імунокоригуючої терапії у дітей, хворих на бронхіальну астму. У сироватці крові виділено комплекси аутоантитіл із H1-блокаторами гістаміну першого покоління тавегілом і супрастином, оскільки їхня хімічна структура сприяє їх комплексації з білками на поверхні клітин-мішеней. Це забезпечує зняття аутоімунних реакцій у бронхолегеневій системі шляхом інгібуючої дії, які виробляють на них антиідіотипічні антитіла. Ефект […]

Функціональний стан гепатобіліарної системи в дітей у разі ожиріння

Харківська медична академія післядипломної освіти, *Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна Питання впливу ожиріння на формування патології органів травлення все частіше обговорюються в закордонній літературі, але переважна більшість наукових досліджень не містить інформації, що стосується дитячого віку. Установлено, що зі збільшенням ступеня ожиріння зростає ризик формування неалкогольної жирової хвороби печінки, яка патогенетично тісно пов’язана […]

ЗАСТОСУВАННЯ ІНДУКТОРА ІНТЕРФЕРОНУ (ЦИКЛОФЕРОНУ) В ПРОТОКОЛІ ТЕРАПІЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДІТЕЙ

Зазначено, що перспективним напрямком у вдосконаленні методів терапії бронхіальної астми в дітей є включення в протокол базисної терапії імуномодулюючих препаратів. Проведено оцінку імуномодулюючих властивостей індуктора інтерферону (циклоферону) в прото- колі терапії бронхіальної астми в дітей. Подано результати досліджень: застосування індуктора інтерферону — циклоферону в поєднанні з препаратами базисної терапії має імунокоригувальну дію на фагоцити: відновлення […]

ІМУНОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПРОЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ У РАЗІ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДІТЕЙ

В імуногенезі бронхіальної астми (БА) в дітей усе більше уваги дослідники приділяють цитокінам сенсибілізованих Т-лімфоцитів — фактору некрозу пухлини — a (ФНП-α), інтерлейкіну 4 (ІЛ-4) й інтерлейкіну 1b (ІЛ-1b). Гіперпродукція даних цитокінів в організмі хворих на БА дітей, згідно з фізіологічними механізмами, повинна регулюватися самою імунною системою, її гуморальною ланкою через контроль антитілами прозапальних цитокінів. […]

НОЗОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ПАТОЛОГІЇ ОРГАНІВ СЕЧОВОЇ СИСТЕМИ В ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Патологія органів сечової системи нині є од­нією з  найважливіших проблем медичної науки та практики — і в структурі захворюваності дітей України посідає одне з провідних місць. Метою дослідження став аналіз структури патології органів сечової системи у дітей Харківської області. Матеріалом дослідження стала звітна документація щодо патології органів сечової системи дитячого населення Харківської області за період […]

Особливості взаємозв’язку неспецифічного чинника захисту та мікрофлори кишечнику в дітей з артропатіями

Харківська медична академія післядипломної освіти Нормальна мікрофлора має надзвичайно важливе загальнобіологічне значення в життєдіяльності людини, виконуючи й регулюючи багато функцій організму. Лізоцим впливає на нормофлору кишечнику, сприяючи адгезії до рецепторів представників біфідо- і лактофлори слизової оболонки шлунково-кишкового тракту. Дослідження стану мікрофлори кишечнику в дітей у гострому періоді реактивних артритів (РеА) засвідчило, що в усіх хворих […]

Експериментально- клінічне обґрунтування бронхоконстрикторних властивостей прозапальних цитокінів у разі бронхіальної астми в дітей

У патогенезі бронхіальної астми в дітей незалежно від особливостей етіології розвивається аутоімунний компонент, що запускає продукцію сенсибілізованими Т-лімфоцитами прозапальних цитокінів, які зумовлюють розвиток хронічного алергічного запалення в бронхолегеневій системі. Мета роботи — вивчення в експерименті прозапальних цитокінів сенсибілізованих Т-лімфоцитів, що мають бронхоконстрикторні властивості. Результати досліджень — на розробленій експериментальній моделі бронхіальної астми в морських свинок […]