Статті з помітками студенти

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України» У сучасних умовах стає очевидним, що суспільству потрібні висококваліфіковані фахівці з активною професійною і життєвою позицією, здатні не лише адаптуватися в глобальному світі, але й займати в ньому лідируючі позиції. Тому перед вищою освітою стоять особливі завдання, пов’язані з формуванням майбутніх фахівців, які мають […]

ПРОБЛЕМИ ТЮТЮНОПАЛІННЯ СЕРЕД СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗА УМОВ ВИСОКОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків, * Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Визначено частоту паління серед студентської молоді в умовах високого рівня професійної спрямованості та обізнаності про здоровий спосіб життя. Установлено, що паління є найбільш частим поведінковим ризиком для здоров’я — третина студентів визнають, що мають цю звичку, […]

РОЛЬ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У НАБУТТІ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

Наведено дані стосовно значущості різних джерел медичної інформації для студентів-медиків. Засвідчено, що майже 95 % студентів старших курсів планують продовжувати медичну кар’єру після закінчення університету. Визначено, що студенти вищого медичного навчального закладу під час підготовки до занять опираються здебільшого на методичні посібники, матеріали аудиторних занять, протоколи МОЗ України. Водночас як вітчизняна, так і закордонна наукова продукція не знаходить широкої […]

ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ ПРОБЛЕМНО- ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИТЯЧИХ ХВОРОБ СТУДЕНТАМИ ВИПУСКНОГО КУРСУ В МЕЖАХ ГРАНТОВОГО ПРОЕКТУ ERASMUS+ (РЕЗУЛЬТАТИ АНОНІМНОГО АНКЕТУВАННЯ)

Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці Наведено результати анонімного опитування студентів-випускників медичного університету, які вивчали педіатрію з елементами впровадження проблемно-орієнтованого навчання у межах грантового проекту ERASMUS+ ТАМЕ (тренінг з уникнення лікарських помилок). Установлено, що, на думку студентів-випускників, основними позитивними рисами проблемно-орієнтованої методики вивчення дитячих хвороб є: командний характер роботи, можливість […]

Впровадження методу інтерактивних технологій навчання в науково-педагогічний процес викладання предмета «клінічна фармакологія» для студентів

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова Розглянуто впроваджені інтерактивні методики викладання у студентів предмета «Клінічна фармакологія». Висвітлено один з ефективних та активних методів навчання — ділову гру. Цей метод допомагає активізувати мислення студентів, розкриває потенціал кожного студента, котрий може продіагностувати свої можливості самостійно, а також спільно з рештою учасників, і дає змогу ефективно […]

Сучасні підходи до деонтології та виховної роботи зі студентами медичних вузів

Наведено сучасний погляд на освітній процес у вищих навчальних закладах медичного профілю, запропоновано шляхи усунення наявних вад у системі підготовки майбутніх фахівців. Набуття професійних знань і навичок має відбуватися паралельно з формуванням особистісних якостей студентів, заснованих на принципах моралі, етики й деонтології щодо пацієнтів. Основоположною ланкою в цьому механізмі є взаємозв’язок студент–викладач, кафедра–пацієнт.

Ділова гра як активний метод навчання студентів та лікарів-інтернів

Ділова гра як метод навчання студентів та інтернів найчастіше проводиться на підсумкових заняттях, тому що потребує від останніх організаторських навичок, уміння приймати рішення в найкоротші терміни та добре знати обсяг надання хірургічної допомоги на етапах медичної евакуації, штати та можливості етапів.