Статьи с метками ожиріння

РОЛЬ ОКСИДУ АЗОТУ У РОЗВИТКУ ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ НА ТЛІ ОЖИРІННЯ

PUMTS. 2021; 43(3-4): 63-66. https://doi.org/10.31071/promedosvity2021.03-04.063 На сьогодні гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) займає лідируючу позицію серед хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту. Поширеність ГЕРХ у осіб з нормальним ІМТ коливається від 15 до 20 %, з ожирінням — від 50 до 100 %. В основі ГЕРХ лежить порушення моторно-евакуаторної функції гастроезофагеальної зони, що супроводжується стійким розслабленням антирефлюксного бар’єру. […]

ОЖИРІННЯ ЯК СКЛАДОВА МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ ТА СТАН ТКАНИН ПАРОДОНТА

PUMTS. 2020; 38(2): 31-33. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.02.031 Ожиріння — одне з найрозповсюдженіших у світі хронічних неінфекційних захворювань; чинник, який сприяє розвитку атерогенної дисліпідемії та інсулінорезистентності — основних складо¬вих метаболічного синдрому, а отже, й тяжкої неінфекційної патології, у тому числі цукрового діабету 2 типу, серцево-судинної патології, атеросклерозу та різних форм раку. Останнім часом усе частіше повідомляється про існування […]

РІВЕНЬ СИРОВАТКОВОГО РЕЗИСТИНУ ТА ІНСУЛІНОРЕЗИСТЕНТНІСТЬ У ХВОРИХ З ОЖИРІННЯМ РІЗНОГО СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» Досліджено взаємозв’язок між рівнем резистину та інсулінорезистентністю у пацієнтів з різними ступенями ожиріння та різними типами ожиріння. У дослідження було включено 138 осіб з ожирінням та надмірною вагою тіла. Усім учасникам дослідження проведено вимірювання окружності талії та стегон, ваги та зросту, розрахунком індексу маси тіла, визначення глюкози […]

ЗАСТОСУВАННЯ УЛЬТРАЗВУКУ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ ЕПІДУРАЛЬНОЇ БЛОКАДИ В ПАЦІЄНТІВ З ОЖИРІННЯМ

Запорізький державний медичний університет Для епідуральної блокади в пацієнтів із порушеними анатомічними орієнтирами можна застосовувати ультразвукове дослідження хребта. Оцінено технічні можливості та клінічну ефективність ультразвукового дослідження хребта під час катетеризації епідурального простору у 23 пацієнтів з ожирінням. Установлено сильну кореляцію між ультразвуковою та реальною відстанню до епідурального простору (r= 0,84, 95 % ДІ 0,72–0,91, р< […]

FAST-TRACK АНЕСТЕЗІЯ В АБДОМІНАЛЬНІЙ ХІРУРГІЇ У ПАЦІЄНТІВ З ОЖИРІННЯМ

Запорізький державний медичний університет Для реалізації концепції Fast-track хірургії у пацієнтів з ожирінням цікавим є впровадження різних технік Fast-track анестезії. Оцінено вплив комбінованої інгаляційно-епідуральної анестезії та тотальної внутрішньовенної анестезії на відновлення 56 пацієнтів з індексом маси тіла 37 ± 6 кг/м2 після лапаротомних операцій. Засвідчено, що в групі комбінованої інгаляційно-епідуральної анестезії (n= 28), порівняно з […]

ЗАПАЛЬНІ Й ЕНДОТЕЛІАЛЬНІ ЧИННИКИ В ПРОГРЕСУВАННІ УРАЖЕНЬ ОРГАНІВ-МІШЕНЕЙ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ З КОМОРБІДНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

PUMTS. 2018; 29(2): 41-45 https://doi.org/10.31071/promedosvity2018.02.041 Харківський національний медичний університет Проаналізовано стан значення запалення й ендотеліальної функції у прогресуванні ураження органів-мішеней у разі артеріальної гіпертензії з цукровим діабетом і ожирінням. Вивчалися рівні сироваткових концентрацій цитокінів, С-реактивного білка, хемерину, ICAM-1 імунофер- ментним методом. Доведено статистично значущий вплив наведених маркерів як предикторів прогресування артеріальної гіпертензії на тлі цукрового […]

Функціональний стан гепатобіліарної системи в дітей у разі ожиріння

Харківська медична академія післядипломної освіти, *Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна Питання впливу ожиріння на формування патології органів травлення все частіше обговорюються в закордонній літературі, але переважна більшість наукових досліджень не містить інформації, що стосується дитячого віку. Установлено, що зі збільшенням ступеня ожиріння зростає ризик формування неалкогольної жирової хвороби печінки, яка патогенетично тісно пов’язана […]