Статьи с метками енергоінформаційна матриця

Квантова електродинаміка — ключ до розгадки феноменів гіпнозу

Розроблено модель гіпнозу, засновану на базо­вих законах квантової електродинаміки. Фено­мени гіпнозу, в тому числі лікувальний ефект, який настає у хворих із тяжкою органічною пато­логією, пояснюється з позиції квантової біоенерге­тики. Припускається, що складовою лікувального чинника гіпнотерапевтичних перетворень слід уважати вихрове електромагнітне поле з над­ високочастотним змінним електромагнітним полем. Синтез надвисокочастотного поля від­бувається в мітохондріях клітин. Генератором надвисокочастотного електромагнітного поля є металопротеїди або молекули п’єзокристалів, які […]