До уваги авторів

Редакція журналу «Проблеми безперервної медичної освіти та науки» приймає до публікації статті українською, російською та англійською мовами. Відповідно до п.6 Порядку формування Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН № 32 від 15.01.2018) кожній науковій статті, що публікується в нашому журналі, присвоюється цифровий ідентифікатор DOI.

Наказом Міністерства освіти й науки України від 17.03.2020 № 409 “Список друкованих періодичних видань, які включаються в Перелік наукових професійних видань України” журналу надана категорія “Б”.

Надсилаючи статтю до редакції, необхідно дотримуватися певних вимог.

 1. Стаття супроводжується направленням установи, у якій її виконано, і висновком експертної комісії.
 2. Статтю візує науковий керівник, підпис якого завіряють круглою печаткою, статтю підписують усі автори, зазначаючи прізвище, ім’я, по батькові, поштову адресу з індексом, номери телефону (домашнього, службового).
 3. Стаття супроводжується авторською довідкою (всі наукові дані, ORCID, адреса поштова-електронна).
 4. Статтю подавати у двох примірниках, обсяг має складати 7–8 сторінок; обсяг коротких повідомлень — 1–3 сторінки. Текст друкувати з одного боку стандартного аркуша (формату А4 210 . 297 мм) через 1. інтервалу; електронний варіант статті — у вигляді файлів із розширенням *.dос у текстовому редакторі Місrosoft Word, шрифт Times New Roman Cyr, 14 кегль у неформатованому вигляді.

  Перша сторінка статті має складатися з елементів, поданих у такій послідовності:
  Індекс УДК.
  Назва статті.
  Автор (зазначити вчений ступінь, вчене звання) — українською, російською, англійською мовами.
  Назва установи, у якій виконано роботу (мовою статті).
  Структурована анотація для друкованого видання, яка в повному обсязі розкриває суть роботи — українською, російською, англійською мовами (не менше 1800 знаків): назва статті, автор, актуальність, мета роботи, результати роботи, висновок, ключові слова (не більше 4–5).

  Змістовні елементи статті: вступ (актуальність роботи), матеріали та методи, результати та їх обговорення, висновки і перспективність роботи, список використаних джерел за останні 5 років (за ДСТУ 8302:2015) і References (відповідно до стандарту АРА).

  Список використаних джерел має містити до 10 джерел у статтях, не більше 30–40 — в оглядах літератури. Усі джерела нумеруються та розміщуються за порядком згадування у статті. Посилання на літературні джерела в тексті статті вказуються у квадратних дужках, наприклад: [1], [2, 3].

  За правильність даних, наведених у списку використаних джерел, відповідають автори.

 5. Усі позначення мір, одиниці фізичних величин, результати клінічних і лабораторних досліджень наводити відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ), терміни — за Міжнародною класифікацією хвороб.
 6. В описі експериментальних досліджень зазначати вид, стать і кількість тварин, методи анестезії під час маніпуляцій, пов’язаних із завданням тваринам болю, метод умертвіння їх або взяття в них матеріалу для лабораторних досліджень відповідно до правил гуманного ставлення до тварин (згідно з принципами біоетики). Назви фірм і препаратів наводити в оригінальній транскрипції.
 7. Рисунки та фотографії в електронному вигляді (у відтінках сірого) подаються як файли із розширенням .jpg, .tif (9 . 12 см), 300 dpi. На рисунки в тексті обов’язково має бути посилання, наприклад, (рис. 1) або (рис. 2–5). Підпис до рисунка має вигляд: «Рис. 1. Назва рисунка» або «Рис. 1. Назва рисунка: а — назва підрисунка; б — назва підрисунка».

  Якщо на рисунку подана залежність або графік (тільки у ч/б варіанті), то в підпису до рисунка мають бути розшифровані всі позначення, включаючи осі координат.

  Написи на всіх рисунках мають бути виконані в одному стилі.
  Увага! Друкована версія журналу виходить у ч/б варіанті.

 8. Рукопис має бути ретельно відредагований і погоджений з автором. Рукопис наукової статті, що надійшла до редакції журналу, розглядається на предмет відповідності профілю журналу, вимогам щодо оформлення та перевіряється в системі «Антиплагіат». Якщо під час перевірки системою «Антиплагіат» виявлено середню унікальність, то стаття повертається автору на доопрацювання. У цьому випадку датою надходження до редакції вважається дата повернення доопрацьованої статті. Якщо буде виявлено низьку унікальність, стаття відхиляється без права подальшого розгляду.
 9. У процесі редагування статті редакція зберігає за собою право скорочувати статтю, змінювати стиль, лексику, але не зміст роботи. Позитивний висновок про публікацію статті може бути прийнятий редакцією тільки після успішного проходження етапів редагування і подвійного сліпого рецензування.
 10. Статті, оформлені без дотримання наведених правил, не реєструються. Не схвалені до друку статті не повертаються.
 11. Будь-які корективи щодо вимог будуть розміщені на сайті журналу