До уваги авторів

Редакція журналу «Проблеми безперервної медичної освіти та науки» приймає до публікації статті українською та російською мовами.

Надсилаючи статтю до редакції, необхідно дотримуватись таких правил:

 1. Стаття супроводжується направленням установи, в якій її виконано, і висновком експертної комісії.
 2. Статтю візує науковий керівник і підписують усі автори, вказуючи прізвище, ім’я, по батькові, адресу і номери телефонів (домашнього та службового).
 3. Статтю подавати у двох примірниках, обсяг її 7–8 с., обсяг коротких повідомлень — 1–3 с. Текст друкувати з одного боку стандартного аркуша (формата А4 210×297 мм) через 1½ інтервала на CD диску у вигляді файлів з розширенням *.dос у текстовому редакторі Місrosoft Word, шрифт Times New Roman Cyr, розмір 14 кегль у неформатованому вигляді.

  Перша сторінка статті має складатися з таких елементів:

  • Індекс УДК.
  • Назва статті.
  • Автор (указати вчений ступінь, вчене звання) — українською, російською, англійською мовами.
  • Резюме (5–7 рядків) — українською, російською, англійською мовами.
  • Ключові слова (3–5 слів) — українською, російською, англійською мовами.
  • Назва установи, в якій виконано статтю, мовою статті.

  Змістовні елементи статті такі: вступ — актуальність, матеріали та методи, результати та їхнє обговорення, висновки і перспективність роботи, список використаних джерел. Список використаних джерел має містити до 10 джерел у статтях, не більше 45 — в оглядах літератури. До списку включати авторів усіх джерел, наведених у тексті, за алфавітом (спочатку вітчизняних, потім — зарубіжних). Автори відповідають за правильність даних, наведених у списку використаних джерел.

  Список використаних джерел повинен відповідати вимогам ВАК за ДСТУ ГОСТ 7.1.2006 (Бюлетень ВАК України. — № 5. — 2009).

 4. Усі позначення мір, одиниці фізичних величин, результати клінічних і лабораторних досліджень наводити відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ), терміни — за Міжнародною класифікацією хвороб.
 5. В описі експериментальних досліджень указувати вид, стать і кількість тварин, методи анестезії під час маніпуляцій, пов’язаних із завданням тваринам болю, метод умертвіння їх або взяття в них матеріалу для лабораторних досліджень згідно з правилами гуманного ставлення до тварин (згідно з біоетикою). Назви фірм і апаратів наводити в оригінальній транскрипції.
 6. Ілюстрації до статті надсилати у двох примірниках, розмірами 13×18 або 9×12 см, поля 2,5 см, на звороті кожної ілюстрації вказувати номер, прізвище авторів і відмітки «верх», «низ». Позначення проставляти тільки на одному примірнику. Фотографії мають бути контрастними, на тонкому глянсовому папері, малюнки — чіткими, креслення і діаграми — виконані тушшю. Рисунки та фотографії в електронному форматі подаються у вигляді файлів із розширенням .jpg, .tif (9×12 см, 300 dpi) або .cdr (за текстом статті).
 7. У процесі редагування статті редакція зберігає за собою право скорочувати статтю, змінювати стиль, лексику, але не зміст роботи.
 8. Статті, оформлені без дотримання наведених правил, не реєструються. Не схвалені до друку статті не повертаються.