Редакція

Редакційна колегія

Головний редактор О. М. Корж (д-р мед. наук, проф., завідувач кафедри загальної практики – сімейної медицини, Харківська медична академія післядипломної освіти)

Заст. голов. ред. О. П. Волосовець (чл.-кор. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф., завідувач кафедри педіатрії №2 Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця ), Ю. В. Вороненко (акад. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф., ректор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика)

Науковий редактор Б. М. Даценко (д-р мед. наук, проф. кафедри хірургії і проктології ХМАПО)

Відповідальний секретар О. О. Рожнов (канд. мед. наук, доц. кафедри поліклінічної педіатрії ХМАПО)

Члени редколегії:

 • І. Ю. Багмут (д-р мед. наук, проф., завідувач кафедри клінічної патофізіології, оперативної хірургії та топографічної анатомії ХМАПО),
 • О. В. Більченко (д-р мед. наук, проф., завідувач кафедри терапії, нефрології та загальної практики – сімейної медицини ХМАПО),
 • І. О. Вороньжев, (д-р мед. наук, проф., завідувач кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО),
 • Г. І. Гарюк (д-р мед. наук, проф., завідувач кафедрою отоларінгології ХМАПО),
 • М. А. Георгіянц (д-р мед. наук, проф., проректор по науковій роботі ХМАПО),
 • А. М. Гольцев (акад. Нац. акад. наук України, д-р мед. наук, проф. Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАНУ),
 • Є. М. Горбань (д-р мед. наук, проф. ДУ “Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМНУ”),
 • О. В. Грищенко (д-р мед. наук, проф., завідувач кафедрою перинатології і гінекології, декан педіатричного факультету ХМАПО),
 • Г. М. Даниленко (д-р мед. наук, проф., директор ДУ “Інститут охорони здоров′я дітей та підлітків НАМН України”),
 • Крістіна Камелія Діакону (д-р мед. наук, Румунія, кафедра внутренней медицины Университета медицины и фармации им. Керол Давіла),
 • Ю. А. Дьомін (д-р мед. наук, проф., завідувач кафедри офтальмології ХМАПО),
 • М. О. Корж (д-р мед. наук, проф., директор інституту патології хребта та суглобів ім. М. І. Сітенка НАМН України),
 • В. С. Крутько (д-р мед. наук, проф. кафедри фтизіатрії, пульмонології та сімейної медицини ХМАПО),
 • О. В. Любченко (д-р мед. наук, проф., завідувач кафедри стоматології дитячого віку ортодонтії та імплантології ХМАПО),
 • В. Г. Марченко (д-р мед. наук, проф., перший проректор з науково-педагогічної роботи ХМАПО),
 • В. М. Мороз (акад. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф., ректор Вінницького медичного університету ім. М.І.Пирогова),
 • В. В. Ніконов (д-р мед. наук, проф., завідувач кафедри медицини невідкладних станів та медицини катастроф ХМАПО),
 • О. К. Попсуйшапка (д-р мед. наук, проф. кафедри травматології та ортопедії ХМАПО),
 • С. М. Ромаєв (д-р мед. наук, проф. кафедри клінічної патофізіології, оперативної хірургії та топографічної анатомії ХМАПО),
 • Ана Марія Александра Станеску (д-р мед. наук, Румунія, кафедра внутрішньої медицини Університету медицини і фармації им. Керол Давіла),
 • Т. І. Тамм (д-р мед. наук, проф., завідувач кафедри хірургії та проктології ХМАПО),
 • М. І. Хвисюк (д-р мед. наук, проф., почесний ректор, професор кафедри травматології та ортопедії ХМАПО),
 • О. М. Хвисюк (д-р мед. наук, проф., професор кафедри травматології, анастезіології та військової хірургії ХМАПО),
 • В. Й. Целуйко (д-р мед. наук, проф., завідувач кафедри кардіології та функціональної діагностики ХМАПО),
 • О. А. Цодікова (д-р мед. наук, проф., завідувач кафедри поліклінічної педіатрії ХМАПО)

 

Редакційна рада

 • П. В. Волошин (д-р мед. наук, проф., директор Інституту неврології, психіатрії та наркології АМН України),
 • О. Я. Гречаніна (чл.-кор. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф., завідувач кафедри медичної генетики Харківського державного медичного університету),
 • Д. І. Заболотний (акад. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф., директор ДУ “Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України”),
 • В. М. Коваленко (акад. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф., директор ДУ “Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска НАМН України”),
 • М. М. Коренєв (д-р мед. наук, проф., завідувач кафедри кафедри педіатрії Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна),
 • В. І. Кривобок (канд. мед. наук, доц., проректор з лікувальної роботи ХМАПО),
 • О. Ю. Майоров (д-р мед. наук, проф., завідувач кафедри клінічної інформатики та інформаційниї технологіій в управлінні охороною здоров’я ХМАПО),
 • Н. Г. Малова (д-р біол. наук, проф., старший науковий співробітник ДУ “Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України”),
 • О. С. Никоненко (чл.-кор. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф., ректор ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України”),
 • Б. А. Рогожин (канд. мед. наук, доц. кафедри соціальної медицини, управління та бізнесу в охороні здоров’я ХМАПО),
 • М. Д. Тронько (акад. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф., директор ДУ “Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України”),
 • В. І. Цимбалюк (акад. Нац. акад. мед. наук України, д-р мед. наук, проф., завідувач кафедри нейрохірургії НМУ ім. Богомольця)

Редакційно-видавничий відділ

Начальник відділу: А. М. Нєвєжина

Редактор: О. Ю. Шульгіна

Коректор: В. В. Трубай