ВЛИЯНИЕ ИММУННЫХ МЕХАНИЗМОВ НА ПАТОГЕНЕЗ ХРОНИЧЕСКОГО ВЕРХУШЕЧНОГО ПЕРИОДОНТИТА

PUMTS. 2019; 36(4): 56-59.
https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.04.056

Полный текст (PDF)

Описано развитие одонтогенных очагов инфекции в виде различных нозологических форм хронических периодонтитов, что наблюдается у лиц с общесоматическими заболеваниями и может сопровождаться изменениями показателей иммунитета на общем и местном уровнях. Необходимо отметить, что хронизация воспалительного процесса в периодонте представляет собой сложный иммунопатологический процесс, на течение которого влияет функциональная активность иммунокомпетентных клеток, продукция тех или иных иммуноглобулинов, цитокинов, патогенетических иммунных комплексов и адгезивных молекул. Доказана необходимость детального изучения иммунопатологического развития воспаления в периапикальных тканях зубов, Т- и В-клеточного звена местного иммунитета, для назначения корректного патогенетического лечения для сохранения зубов с хроническим верхушечным периодонтитом.

REFERENCES
 1. Mitronin, A.V. (2005). Printsipyi, metodyi i sredstva lecheniya hronicheskogo periodontita pri kompleksnoy reabilitatsii patsientov. [Principles, methods and methods of treatment of chronic periodontitis in complex rehabilitation of patients]. Stomatologiya, 84, 60, 67-74 [in Russian].
 2. Priyma, N.V. (2010). Kompleksnyiy podhod k lecheniyu periodontita u bolnyih hronicheskim pielonefritom [A comprehensive approach to the treatment of periodontitis in patients with chronic pyelonephritis]. Endodontist, 2, 4, 14-16 [in Russian].
 3. Robustova, T.G., Mitronin, A.V. (2007). Hronicheskiy apikalnyiy periodontit, prichinno-sledstvennaya svyaz ochagov infektsii s soputstvuyuschimi zabolevaniyami [Chronic apical periodontitis, causality of foci of infection with concomitant diseases]. Rossiyskiy stomatologicheskiy zhurnal, 1, 38-42 [in Russian].
 4. Shcherbyna, I.M. (1999). Osoblyvosti perebihu ta likuvannia khronichnoho periodontytu u pidlitkiv, infikovanykh tuberkulozom [Features of the course and treatment of chronic periodontitis in adolescents infected with tuberculosis] Extended abstract of candidate’s thesis. Poltava [in Ukrainian].
 5. Yudina, N.A. (2010). Profilaktika i lechenie stomatologicheskih zabolevaniy u patsientov s ishemicheskoy boleznyu serdtsa (eksperimentalno-klinicheskoe issledovanie) [Prevention and treatment of dental diseases in patients with ischemic heart disease]. (experimental clinical study) Extended abstract of candidate’s thesis. Minsk [in Russian].
 6. Tkachenko, P.I., Mytchenok, M.P., Sidash, Yu.V. (2013). Kompleksnyi pidkhid do likuvannia khronichnoho hranuliuiuchoho periodontytu u khvorykh na tsukrovyi diabet II typu [A comprehensive approach to the treatment of chronic granulating periodontitis in patients with type II diabetes]. Visnyk problem biolohii i medytsyny, Vol. 1, 1,98, 252-256 [in Ukrainian].
 7. Sashkina, T.I., Porfiriadis, M.P., & Volozhin, A.I. (2008). Rol immunnoy sistemyi v razvitii giperergicheskogo vospalitelnogo protsessa v chelyustno-litsevoy oblasti [The role of the immune system in the development of the hyperergic inflammatory process in the maxillofacial region]. Stomatologiya, 6, 4-8 [in Russian].
 8. Tkachenko, P.I., Gogol, A.M. (2002). Mestnyie zaschitnyie reaktsii polosti rta pri vospalitelnyih zabolevaniyah chelyustno-litsevoy oblasti [Local protective reactions of the oral cavity in inflammatory diseases of the maxillofacial region]. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny: Visnyk Ukrainskoi medychnoi stomatolohichnoi akademii, 2, 2, 4, 20-23 [in Ukrainian].
 9. Cherkashin, S.I. (1991). Patogenez, diagnostika, prognozirovanie i lechenie hroniosepticheskih sostoyaniy pri periapikalnoy ochagovoy infektsii [Pathogenesis, diagnosis, prognosis and treatment of chronioseptic conditions in periapical focal infection] Extended abstract of candidate’s thesis. Kiev [in Ukrainian].
 10. Poletaev, A.B. (2008). Immunofiziologiya i immunopatologiya [Immunophysiology and immunopathology]. Izbrannyie glavyi. Moscow: MIA [in Russian].
 11. Liapatas, S., Nakou, M., Rontogianni, D. (2003). Inflammatory infiltrate of chronic periradicular lesions: an immunohistochemical study. Int. Endod. J.,36, 7, 464-471.
 12. Metody klinichnykh ta eksperymentalnykh doslidzhen v medytsyni [Methods of clinical and experimental research in medicine]. (2003). I. P. Kaidashev (red.). Poltava: Polimet [in Ukrainian].
 13. Petit, M.D, Hovenkamp, A.E, & Miedema, F. (2001). Phenotypical and functional analysis of T cells in periodontitis. J. Periodontal Res.,36, 4, 214-220.
 14. Erciyas, K., Orbak, R., & Kaya, H. (2006). The changes in T-lymphocyte subsets following periodontal treatment in patients with chronic periodontitis. J. Periodontal Res.,41, 3, 165-170.
 15. Donati, M., Liljenberg, B., & Berglundh, T. (2009). B-1a cells and plasma cells in periodontitis lesions. J. Periodontal Res, 44, 5, 683-688.
 16. Karaulov, A.V, Zemskov, A. M, Zemskov, V. M. (2002). Klinicheskaya immunologiya i allergologiya: ucheb. posobie dlya sistemyi poslevuz [Clinical immunology and allergology: textbook for postgraduate doctors]. A.V. Karaulov (red.). Moscow: MIA [in Russian].
 17. Lebedev, K. A, Ponyakina, I.D. (1990). Immunogramma v klinicheskoy praktike [Immunogram in clinical practice]. Moscow: Nauka [in Russian].
 18. Zharkova, O. A. (2006). Immunologicheskie i mikrobiologicheskie aspektyi hronicheskih periodontitov [Immunological and microbiological aspects of chronic periodontitis]. Vestnik Vitebskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta, 5, 3, 105 [in Russian].
 19. Sheshukova, O. V. (2009). Vyznachennia uchasti imunotsytiv u protsesakh rezorbtsii koreniv tymchasovoho zuba pry khronichnomu zapalnomu protsesi v periodonti [Determination of the participation of immunocytes in the processes of resorption of the roots of the temporary tooth in chronic inflammatory process in the periodontium]. Ukrainskyi stomatolohichnyi almanakh, 5, 47-48 [in Ukrainian].
 20. Kabak, S. L. (2005). Mediatoryi lokalnoy rezorbtsii kostnoy tkani pri hronicheskom apikalnom (verhushechnom) periodontite [Mediators of local bone resorption in chronic apical (apical) periodontitis]. Sovremennaya stomatologiya – Modern Dentistry, 4, 20-26. [in Russian].
 21. Sheshukova, O. V. (2006). Zviazok mizh naiavnistiu parodontopatohennoi infektsii u korenevykh kanalakh i histolohichnymy osoblyvostiamy hranuliatsiinoi tkanyny pry khronichnomu periodontyti tymchasovykh zubiv [Relationship between the presence of periodontal pathogenic infection in root canals and histological features of granulation tissue in chronic periodontitis of temporary teeth]. Visnyk problem biolohii i medytsyny – Problems of Biology and Medicine Journal, 2, 413-416 [in Ukrainian].
 22. Drannik, H. M, Prylutskyi, Chop`iak, V. V. (2006). Klinichna imunolohiia ta alerholohiia [ Clinical immunology and allergology]. H.M. Drannik (red.). Kyiv: Zdorovia [in Ukrainian].
 23. Yamaguchi, M, Kasai, K. (2005). Inflammation in periodontal tissues in response to mechanical forces. Arch. Immunol Ther. Exp. (Warsz), 53, 5, 388-398.
 24. Mitronin, A.V, Robustova, T. G, Maksimovskiy, Yu. M. (2005). Kliniko-immunologicheskaya harakteristika destruktivnyih form hronicheskogo periodontita [Clinical and immunological characteristics of destructive forms of chronic periodontitis]. Rossiyskiy stomatologicheskiy zhurnal – Russian Dentistry Journal, 1, 29-34 [in Russian].
 25. Tkachenko, P. I, Kaidashev, Miakushko, A. V. (2009). Sposib otsinky klitynnoho imunitetu peryferiinoi krovi slyzovoi obolonky porozhnyny rota v diliantsi perekhidnoi skladky prysinku rotovoi porozhnyny [Method for evaluating cellular immunity of peripheral blood of oral mucosa in the region of transitional fold of oral cavity]. Patent Ukrainy № 40851 [in Ukrainian].
 26. Napolnikov, L. V, Slavinskiy, A. A, Aksenova, T. V. (2005). Kompyuternaya morfometriya markerov azurofilnoy zernistosti neytrofilov krovi u patsientov s ostryim apikalnyim periodontitom [Computer morphometry of markers of azurophilic granularity of blood neutrophils in patients with acute apical periodontitis]. Sovremennaya stomatologiya – Modern Dentistry, 2, 65-67 [in Russian].
 27. Haitov, R. M, Pinegin, B. V, Yarilin, A. A. (2009). Rukovodstvo po klinicheskoy immunologii. Diagnostika zabolevaniy immunnoy sistemyi [A guide to clinical immunology. Diagnosis of diseases of the immune system]: rukovodstvo dlya vrachey – a guide for doctors. Moscow: GEOTAR-Media [in Russian].
 28. Poletaev, A. B. (2007). Klinicheskaya i laboratornaya immunologiya [A guide to clinical immunology. Diagnosis of diseases of the immune system]. Izbrannyie lektsii – Selected lectures. Moscow: MIA [in Russian].
 29. Nikolyshyn, A. K. (2012). Terapevtychna stomatolohiia [Therapeutic dentistry]: pidruch. dlia studentiv stomat. fak. vyshch. med. navch. zakl. IV rivnia akredytatsii. 2-e vyd, vypr, dop. Vinnytsia: Nova knyha [in Ukrainian].
 30. Sidash, Yu.V. (2010). Dynamika imunolohichnykh pokaznykiv kapiliarnoi krovi u khvorykh z khronichnym verkhivkovym periodontytom [Dynamics of immunological parameters of capillary blood in patients with chronic apical periodontitis]. Aktualni problemy suchasnoi medytsyny: Visnyk Ukrainskoi medychnoi stomatolohichnoi akademii – Up-to-date Problems of Modern Medicine: Bulletin of Ukraine Medical Stomatological Academy, 10, 1 (29), 170-173 [in Ukrainian].
 31. Shuhorova, Yu. A. (2008). Kliniko-immunologicheskie aspektyi i optimizatsiya metodov povtornogo lecheniya hronicheskih form periodontitov [Clinical-immunological aspects and optimization of methods of re-treatment of chronic forms of periodontitis]. Extended abstract of candidate’s thesis. Samara [in Russian].
Короткая ссылка на эту статью: http://promedosvity.in.ua/?p=5652

Оставить комментарий

You must be logged in to post a comment.