INTENSITY OF TISSUE RESPIRATION AND OXIDATIVE PHOSPHORYLATION IN MITOCHONDRIA OF HEPATOCYTES OF RAT UNDER THE INFLUENCE OF SODIUM FLUORIDE

PUMTS. 2019; 35(3): 57-61.
https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.03.057

Mature rats of the Wistar population (N = 24), who were daily injected intravenously with aqueous solutions of sodium fluoride at a rate of 20 mg / kg animal weight, taking into account 200 mg / kg LD50, the duration of lowdose subtoxic infections – for 1.5 months, were studied pathophysiology mechanisms intoxication. Metabolic state of mitochondria after determination of the rate of oxygen consumption in the non-receptor medium (V4), the rate of oxygen consumption in the presence of the acceptor (V3), the rate of oxygen consumption after exhaustion, add th ADP in the presence of the 2,4-dinitrophenol (2,4-DNF disconnector) ) (V4P) was significantly reduced. The calculation of the ratio of ADP / O2, similar in value to the coefficient of phosphorylation of P / O, which characterizes the conjugation of oxidation and phosphorylation processes in the respiratory chain is also clearly and significantly reduced; respiratory factor (DC) – the ratio of the rate of oxygen absorption in the state V3k absorption rate in the state V4 (before the introduction of ADP) and the activity of ATP-hydrolases reactions as the ratio V4 / V4P, characterizing the rate of regeneration of ADP after its phosphorylation. Measurement of ATPase activity (Ca2 + – and Mg2 + – dependent ATPase), which was calculated in μmol of phosphate / 1 mg of protein per hour, showed a decrease. Sodium fluoride at a subtoxic dose of 20 mg / kg animal weight (1/10 LD50) inhibits and separates the processes of tissue respiration and oxidative phosphorylation, which reveals the mechanism of fluoride (small doses) of experimental chronic intoxication.

REFERENCES
 1. Bagmut, I. Yu., Zhukov, V. I. & Nakonechnaya, O. A. (2013). Strukturno-funkczionalnij stan membran pid vplivom polietilenoksidiv v eksperimenti [Structural and functional state of membranes under the influence of polyethylene oxides in the experiment]. Kharkivskij medichnij zhurnal. Teoretichna ta eksperimentalna mediczina – Kharkov Medical Journal. Theoretical and experimental medicine, 1, 18-24 [in Russian].
 2. Boldyrev, A.A., Kyajvyaryajnen, E.I. & Ilyukha, V.A. (2006). Biomembranologiya [Biomembranology]. Petrozavodsk: KarNC RAN.
 3. Nakonechnaya, O.A., Bagmut, I.Yu., Steczenko, S.A. & Bondareva A.V. (2013). Vliyanie oligoefirmonoepoksida i oligoefircziklokarbonata na antioksidantnuyu sistemu i processy detoksikaczii v podostrom opyte [Influence of oligoether monoepoxide and oligoether cyclocarbonate on antioxidant system and detoxification processes in subacute experience]. Sovremenny nauchny vestnik – Modern Scientific Bulletin, 52(191), 48-55 [in Russian]
 4. Gubskij, Yu. I. (2015). Smert kletki: svobodnye radikaly, nekroz, apoptoz [Cell death: free radicals, necrosis, apoptosis]. Vinnica: Nova kniga [in Russian].
 5. Denisov, V.M., Rukavishnikova, S.M. & Zhukov, V.I. (1999). Biokhimiya miokarda, povrezhdennogo adrenalinom [Biochemistry of myocardium damaged by adrenaline]. Kharkov: Original [in Russian].
 6. Cates, M. (1975). Tekhnika lipidologii [The technique of lipidology]. Moskwa: Mir [in Russian].
 7. Kolomytseva, I.K. (1986). Mekhanizmy khimicheskoj chuvstvitelnosti sinapticheskikh membrane [Mechanisms of chemical sensitivity of synaptic membranes]. Kiev: Naukova dumka [in Russian].
 8. Anichkov, S.V, Novikov, N.A & Isaenko, V.V. (1974). Narushenie metabolizma pri razvitii nejrogennykh porazhenij serdcza i vliyanie na nikh nekotorykh farmakologicheskikh sredstv [Metabolic disorders in the development of neurogenic lesions of the heart and the effect on them of some pharmacological agents]. Patfiziologiya i eksperimentalnaya terapiya – Pathological physiology and experimental therapy, 2, 50-51 [in Russian].
 9. Novikov, K.N, Kotelevtsev, S.V, & Kozlov, Yu.P. (2011). Svobodno-radikalnye proczessy v biologicheskikh sistemakh pri vozdejstvii faktorov okruzhayushhej sredy [Free-radical processes in biological systems under the influence of environmental factors]. Moskwa : RUDN [in Russian].
 10. Petrenko, A.Yu., Sukach, A.N., Roslyakov, A.D., et al. (1991). [Isolation of rat hepatocytes by non-enzymatic method: detoxification and respiratory activity]. Biohimiya – Biochemistry, Vol. 56, 9, 1647-1651 [in English].
 11. Zaytseva, O.V., Knigavko, V.G., Baghmut, I.Y., Zhukov, V.I. & Kocharova, T.V. (2014). Pidgostrij toksikologichnij vpliv novoyi grupi sintezovanikh oligoefiriv na proksidantno-antiokisdantnij gomeostaz bilikh shhuriv [Subacute toxicological effects of a new group of synthesized oligoesters on the oxidative-antioxidant homeostasis of white rats]. Visnik Lvivskogo universitetu. Seriya biologichna – Lviv University Bulletin. Biology series, 68, 286-292 [in Ukrainian].
 12. Bagmut, I.Yu., Zaitseva, O.V., Zhukov, V.I., & Knigavko, V.G. (2014). Bookbinder Podostroe vliyanie oligoefirov na antiokislitelnuyu aktivnost pecheni u belykh krys [Subacute effect of oligoesters on the antioxidant activity of liver in white rats]. Klyuchevye voprosy v sovremennoj nauke. 2014: materialy X mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferenczii (Bolgariya, Sofiya, 17-25 aprelya 2014) Key issues in modern science. 2014: Proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference (April 17-25, 2014), Vol. 28. (pp. 80-85). Bulgaria, Sofia: «Byal GRAD-BG» [in Russian].
 13. Severin, S.E. (1981). Mekhanizmy dejstviya i biologicheskaya rol cziklaznoj sistemy [Mechanisms of cyclase system action and its biological role]. Moskwa: Nauka [in Russian].
 14. Brockhuse, R.M. (1974). Phospholipid structure of erythrocytes and hepatocytes. Clinical Biochemistry, Vol. 14, 3, 157-158 [in English].
 15. Coskun U. & Simons K. (2011). Cellmembranes: thelipidperspective. Structure, Vol. 19(11), 1543-1548 [in English]. https://doi.org/10.1016/j.str.2011.10.010
 16. Pamplona R. (2008). Membrane phospholipids, lipoxidative damage and molecular integrity: а causal role in aging and longevity. Biochimica et Biophysica Acta. Vol.1777, 10, 1249-1262 [in English]. https://doi.org/10.1016/j.bbabio.2008.07.003
Short link for this post: http://promedosvity.in.ua?lang=en&p=3983

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.