СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ХРОНІЧНОГО ЕНДОМЕТРИТУ

Probl bezperervnoï med osv nauki. 2019; 35(3): 68-72.
https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.03.068

Повний текст (PDF)

Хронічний ендометрит (ХЕ) є однією з важливих нозологічних форм у сучасній гінекології у зв’язку з порушеннями репродуктивної функції (невиношуванням, безпліддям) і розповсюдженістю захворювання. Незважаючи на суттєвий прогрес у вивченні ХЕ і набутий практичний досвід, особливі труднощі виникають саме при його діагностиці. Відсутність єдиного специфічного діагностичного критерію, різноманітність поглядів на можливості й інформаційну цінність численних методів зумовлюють діагностичні помилки та пов’язану з цим недостатню ефективність лікування. Тому ми вважали за доцільне узагальнити сучасні погляди на діагностику ХЕ в поданому огляді літератури.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
 1. Аборт — предиктор порушень репродуктивного здоров’я жінки / Вовк І. Б. та ін. // Здоров’я жінки. Київ, 2014. С. 44–47.
 2. Авраменко Н. В., Гридина И. Б., Ломейко Е. А. Хронический эндометрит как фактор нарушения репродуктивного здоровья женщин // Запорожский медицинский журнал. 2015. № 6. С. 92–97.
 3. Взгляд практического врача на воспалительные заболевания органов малого таза у женщин / Веропотвелян П. Н. и др. // Медичні аспекти здоров’я жінки. 2016. № 4. С. 46–53.
 4. Воронкова Н. М. Лікування хронічного ендометриту на етапі прегравідарної підготовки // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія. 2018. № 4. С. 81.
 5. Вплив гепаргіну на реалізацію репродуктивної функціїї в жінок із хронічними запальними захворюваннями внутрішніх статевих органів / Дубчак А. Е. та ін. // Здоров’я України. Київ, 2015. С. 42–43.
 6. Кишакевич І. Т., Коцабин Н. В., Радченко В. В. Ендометрій у фокусі уваги гінеколога: роль гістероскопії та імуногістохімії в діагностиці хронічного ендометриту, вибір лікування // Репродуктивна ендокринологія. 2017. № 2. С. 24–27.
 7. Кондратюк В. В. Інструментальні методи дослідження в гінекології //z Медичні аспекти здоров’я жінки. 2015. № 4. С. 10–19.
 8. Лисица В. Ведение пациенток с воспалительными заболеваниями органов малого таза. Обзор рекомендаций Британской ассоциации сексуального здоровья и ВИЧ // Медичні аспекти здоров’я жінки. 2018. № 3. С. 17–23.
 9. Метод відновлення рецептивності ендометрія при ендометріальній формі непліддя / Горбатюк О. Г., та ін. // Медичні аспекти здоров’я жінки. 2017. № 6. С. 42–44.
 10. Пірогова В. І., Козловський І. В. Реабілітація репродуктивної функції у жінок з хронічним ендометритом // Здоров’я жінки. 2015. № 2. С. 94–96.
 11. Радько В. Ю. Профілактика невиношування вагітності у жінок з хронічним ендометритом в анамнезі: автореф. дис. … канд. мед. наук / Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика; Мед. ін-т Сум. держ. ун-ту. Київ: [б.и.], 2016. 19 с.
 12. Рожковська Н. М., Степановичус О. М. Особливості функціонального стану антигенпрезентуючих клітин ендометрія у хворих із глибоким інфільтративним ендометріозом // Репродуктивна ендокринологія. 2015. № 1. С. 44–46. URL : https://doi.org/10.18370/2309-4117.2015.21.44-46.
 13. Chronic endometritis in women with reccurent pregnancy loss and reccurent implantation failure: prevalence and role of office hysteroscopy and immunohistochemistry in diagnosis / Bouet P. E., Hachem E. I., Monceau E. et al.// Fertil. Steril. 2016. Vol. 105. P. 106–110. doi: 10.1016/j.fertnstert.2015.09.025.
 14. Chronic Endometritis: potential cause of infertility and obstetric and neonatal complication / Kitaya K., Matsubayashi H., Yamaguchi K. et al. // Am. J. Reprod. Immunol. 2016. № 75. Р. 13–22. URL : https://doi.org/10.1111/aji.12438.
 15. Efficient treatment of chronic endometritis through a novel approach of intrauterine antibiotic infusion: a case series / Sfakianoudis K., Simopoulou М., Nikas Y. et al. // BMC Womens Health. 2018. Vol. 18. № 197. P. 2–8. URL : https://doi.org/10.1186/s12905–018–0688–8.
 16. Endometritis: new time, new concepts / Kitaya K., Takeuchi T., Mizuta S. et al. // Fertility and Sterility. 2018. Vol. 110 (3). P. 344–350. URL : https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2018.04.012.
 17. Evidens that the endometrial microbiota has an effect on implantation success or Failure / Moreno I., Codofier F. M., Vilella F. et. al. // Am. J. Obstet. Gynecol. 2016. Vol. 215. P. 684–703. doi: 10.1016/j.ajog.2016.09.075.
 18. Hysteroscopy before in vitro fertilization (InSIGHT): a multicentre, randomized controlled trial / Smit I. G., Kasius I. C., Eijkemans M. I. et al. // Lancet 2016. Vol. 387. № 10038. P. 2622–2629. doi: 10.1016/S0140-6736(16)00231-2.
 19. Park H. I., Kim Y. S., Yoon T. K. Chronic endometritis and infertility // Clin. Exp. Reprod. Med. 2016. Vol. 43 (4). P. 185–192. doi: 10.5653/cerm.2016.43.4.185.
 20. Mc Queen D. B., Perfetto C. O., Hazard F. K., Lathi R. B. Pregnancy outcomes in women with chronic endometritis and recurrent pregnancy loss // Fertil Steril. 2015. Vol. 104. P. 927–931. doi: 10.1016/j.fertnstert.2015.06.044.
 21. Prevalense of chronic endometritis in repeated unexplained implantation failure and the IVF success rate after antibiotic therapy / Cicinelli E., Matteo M., Tinelli R. et al. // Hum. Reprod. 2015. Vol. 30 (2). P. 323–330. doi: 10.1093/humrep/deu292.
 22. The effect of intrauterine infusion of decsrose on clinical endometritis cure rate and reproductive performance of dairg cows / Machado V., Oikonomou G., Ganda E. et al. // J. Dairy Sci. 2015. Vol. 98 (6). P. 3849–3858. doi: 10.3168/jds.2014-9046.
 23. The diagnosis of chronic endometritis in infertility asymptomatic women: a comparative study of histology, microbial cultures, hysteroscopy, and molecular microbiology / Moreno I., Cicinelli E., Garcia-Grau I. et. al. // Am J Obstet Gynecol. 2018 Jun; 218 (6). P. 602.e1-602.e16. doi: 10.1016/j.ajog.2018.02.012.
 24. Troedsson M. H., Woodward E. M. Our current understanding of the pathophysiology of eguine endometritis with an emphasis on breeding-induced endometritis // Reprod. Biol. 2016. Vol. 16 (1). P. 8–12. doi: 10.1016/j. repbio.2016.01.003.
REFERENCES
 1. Vovk, I. B., Timchenko, O. I., Revenko, O. O., & Revenko, O. M. (2014). Abort – prediktor porushen reproduktivnogo zdorov’ya zhinki. Zdorov’ya ukrayini, Tematich. nomer, 33-47.
 2. Avramenko, N. V., Gridina, I. B., & Lomeyko, E. A. (2015). Hronicheskiy endometrit kak faktor narusheniya reproduktivnogo zdorovya zhenschin. Zaporozhskiy meditsinskiy zhurnal, 6, 92-97.
 3. Veropotvelyan, P. N., Tsehmistrenko, I. S., Veropotvelyan, N. P., & Guzhevskaya, I. V. (2016). Vzglyad prakticheskogo vracha na vospalitelnyie zabolevaniya organov malogo taza u zhenschin. MedichnI aspekti zdorov’ya zhInki, 4, 46-53.
 4. Voronkova, N. M. (2018). Likuvannya hronichnogo endometritu na etapi pregravidarnoyi pidgotovki. KlinIchna endokrinologiya ta endokrinna hirurgiya, 4, 81.
 5. Dubchak, A. E., MIlevskiy, O. V., Dovgan, O. I., & Obeyd, N. M. (2015). Vpliv gepargInu na realizatsiyu reproduktivnoyi funktsiyiyi v zhInok iz hronichnimi zapalnimi zahvoryuvannyami vnutrishnih statevih organIv. Zdorov’ya Ukrayini, temat. nomer, 42-43.
 6. Kyshakevych I. T., Kotsabyn N. V., Radchenko V. V. (2017) Endometrii u fokusi uvahy hinekoloha: rol histeroskopii ta imunohistokhimii v diahnostytsi khronichnoho endometrytu, vybir likuvannia. Reproduktyvna endokrynolohiia, 2, 24-27
 7. Kondratyuk, V. V. (2015). InstrumentalnI metodi doslidzhennya v ginekologiyi. medichni aspekti zdorov’ya zhinki, 4, 10-19.
 8. Lisitsa, V. (2018). Vedenie patsientok s vospalitelnyimi zabolevaniyami organov malogo taza. Obzor rekomendatsiy Britanskoy assotsiatsii seksualnogo zdorovya i VICh. Medichni aspekti zdorov’ya zhinki, 3, 17-23.
 9. Gorbatyuk, O. G., Shatkovska, A. S., Grigorenko, A. P., Binkovska, A. M., & Onishko, V. Yu. (2017). Metod vIdnovlennya retseptivnosti endometriya pri endometrialniy formi nepliddya. Medichni aspekti zdorov’ya zhinki, 6, 42-44.
 10. Pirogova, V. I., & Kozlovskiy, I. V. (2015). Reabilitatsiya reproduktivnoyi funktsiyi u zhinok z hronichnim endometritom. Zdorov’ya zhinki, 2, 94-96.
 11. Radko, V. Yu. (2016). Profilaktika nevinoshuvannya vagitnosti u zhinok z hronichnim endometritom v anamnezi : avtoref. dis. … kand. med. nauk / Nats. med. akad. pIslyadiplom. osvIti im. P. L. Shupika; Med. In-t Sum. derzh. un-tu. Kiyiv: [b. i.], 19 с.
 12. Rozhkovska, N. M., & Stepanovichus, O. M. (2015). Osoblivosti funktsionalnogo stanu antigenprezentuyuchih klitin endometriya u hvorih Iz glibokim infiltrativnim endometriozom. Reproduktivna endokrinologiya, 1, 44-46.
 13. Bouet, P. E., Hachem, E. I., Monceau, E., Gariépy, G., Kadoch, I. J., & Sylvestre, C. (2016). Chronic endometritis in women with reccurent pregnancy loss and reccurent implantation failure: prevalence and role of office hysteroscopy and immunohistochemistry in diagnosis. Fertil. Steril, 105, 106-110. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2015.09.025
 14. Kitaya, K., Matsubayashi, H., Yamaguchi, K., Nishiyama, R., Takaya, Y., Ishikawa, T., Yasuo, T., & Yamada, H. (2016). Chronic Endometritis: potential cause of infertility and obstetric and neonatal complication. Am. J. Reprod. Immunol., 75, 13-22. https://doi.org/10.1111/aji.12438
 15. Sfakianoudis, K., Simopoulou, М., Nikas, Y., Rapani, A., Nitsos, N., Pierouli, K., & Pantos, K. (2018). Efficient treatment of chronic endometritis through a novel approach of intrauterine antibiotic infusion: a case series. BMC Womens Health, 18, 197, 2-8. https://doi.org/10.1186/s12905-018-0688-8
 16. Kitaya, K., Takeuchi, T., Mizuta, S., Matsubayashi, H., & Ishikawa, T. (2018). Endometritis: new time, new concepts. Fertility and Sterility, 110 (3), 344-350. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2018.04.012
 17. Moreno, I., Codofier, F. M., Vilella, F., Valbuena, D., Martinez-Blanch, J. F., Jimenez-Almazán, J., & Simon, C. (2016). Evidens that the endometrial microbiota has an effect on implantation success or Failure. Am. J. Obstet. Gynecol., 215, 684-703. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2016.09.075
 18. Smit, I. G., Kasius, I. C., Eijkemans, M. I. Koks, C. A. M., van Golde, R., Nap, A. W., & Torrance, H. L. (2016). Hysteroscopy before in vitro fertilization (InSIGHT): a multicentre, randomized controlled trial. Lancet, 387 (10038), 2622-2629. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)00231-2
 19. Park, H. I., Kim, Y. S., & Yoon, T. K. (2016). Chronic endometritis and infertility. Clin. Exp. Reprod. Med., 43 (4), 185-192. https://doi.org/10.5653/cerm.2016.43.4.185
 20. Mc Queen, D. B., Perfetto, C. O., Hazard, F. K., & Lathi, R. B. (2015). Pregnancy outcomes in women with chronic endometritis and recurrent pregnancy loss. Fertil Steril., 104, 927-931. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2015.06.044
 21. Cicinelli, E., Matteo, M., Tinelli, R., Lepera, A., Alfonso, R., Indraccolo, U., …, & Resta, L. (2015). Prevalense of chronic endometritis in repeated unexplained implantation failure and the IVF success rate after antibiotic therapy. Hum. Reprod., 30 (2), 323-330. https://doi.org/10.1093/humrep/deu292
 22. Machado, V., Oikonomou, G., Ganda, E., Stephens, L., Milhomem, M., Freitas, G. L., …, & Bicalho, R. C. (2015). The effect of intrauterine infusion of decsrose on clinical endometritis cure rate and reproductive performance of dairg cows. J. Dairy Sci., 98 (6), 3849-3858. https://doi.org/10.3168/jds.2014-9046
 23. Moreno, I., Cicinelli, E., Garcia-Grau, I., Gonzalez-Monfort, M., Bau, D., Vilella, F., … & Simon, C. (2018). The diagnosis of chronic endometritis in infertility asymptomatic women: a comparative study of histology, microbial cultures, hysteroscopy, and molecular microbiology. Am J Obstet Gynecol, 218 (6), 602.e1-602.e16. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2018.02.012
 24. Troedsson M. H., & Woodward E. M. (2016). Our current understanding of the pathophysiology of eguine endometritis with an emphasis on breeding-induced endometritis. Reprod. Biol., 16 (1), 8-12. https://doi.org/10.1016/j.repbio.2016.01.003
Короткая ссылка на эту статью: http://promedosvity.in.ua?lang=uk&p=3949

Оставить комментарий

You must be logged in to post a comment.