Архив месяца Март, 2015

Предиктори формування депресивних розладів у підлітків

Подано аналіз предикторів депресивних роз­ладів у підлітків у звя’зку з тим, що депресивні розлади складають значну питому вагу і станов­лять одне з найскладніших медичних питань через тяжкі соціальні наслідки. Обстежено 84 підлітки з депресією 11–16 років (34 хлопчики і 50 дівчаток).Вивчено психологічні, соціальні, біологічні чинники формування депресивних розладів у підлітків на етапах статевого дозрівання. Виділено та систематизовано специфіч­ні й неспецифічні чинники психологічної […]

Особливості стоматологічного статусу і гомеостазу ротової порожнини в дітей зі сколіозом

Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького У дітей зі сколіозом показники розповсюдженості й інтенсивності карієсу достовірно вищі, ніж у здо­рових дітей у всіх вікових групах. Проте спостерігається суттєве зниження кислотостійкості емалі та мінералізувального потенціалу ротової рідини. Ріст показників розповсюдженості й інтенсивності карієсу є інтенсивнішим у дітей із тяжким ступенем перебігу сколіозу.

Корекція функціональних порушень лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію

Сумський державний університет Проаналізовано ефективність корекції систолічної та діастолічної функції лівого шлуночка у хворих на артеріальну гіпертензію. Лікування периндоприлом або канденсартамом істотно змінювало розміри порожнини серця. Інгібітори АПФ мають більш виражений вплив на ремоделювання міокарда, на об’єми міокарда і величини м’язової маси, покращуючи діастолічну функцію лівого шлуночка за рахунок поліп­шення релаксації.

Прозапальні фактори як предиктори рецидиву аритмії у хворих на ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою та персистуючою формою фібриляції передсердь

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України» Фібриляція передсердь залишається серйозним і нерозв’язаним питанням, поширення становить 1–2 %у популяції і призводить до інвалідності. Для визначення предикторної цінності рецидиву аритмії лінійного розміру лівого передсердя, цитокінів (інтерлейкіну-1β, фактора некрозу пухлини-α) та ендотеліну-1 у хворихна ішемічну хворобу серця в поєднанні з гіпертонічною хворобою ІІ стадії та персистуючою формою […]

Діагностичні акценти доброякісної лейкоплакії шийки матки

Подано результати обстеження 165 пацієн­ток із лейкоплакією шийки матки. Вивчено цитологічні, гістологічні, кольпоскопічні, гормо­нальні та клінічні характеристики лейкоплакії шийки матки. Визначено залежність виникнення лейкоплакії шийки матки у пацієнток із гормо­нальними змінами.

Застосування кортексину в дітей, які перенесли перинатальне гіпоксично-ішемічне ураження центральної нервової системи

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, *Обласна дитяча клінічна лікарня № 1, Харків, **Харкiвська медична академiя післядипломної освіти Вивчено ефективність і безпеку вітчизняного препарату кортексин для лікування 61 дитини у віці від 3 міс. до 1 року, які перенесли перинатальні гіпоксично-ішемічні ураження центральної нервової системи. В основній групі пацієнтів кортексин призначали протягом 10 днів. Клінічну оцінку стану […]

Значення вивчення біохімічних, метаболічних та імунних показників у хворих, які перенесли ішемічний інсульт

Проведено огляд сучасних літературних даних про участь біологічно активних цито­кінів (FNO-α, IL-4); плазмово-клітинних показ­ників ліпідного обміну, кількості десквамованих ендотеліальних клітин венозної крові, що беруть активну участь у процесі атерогенезу та ендо­теліальної дисфункції у хворих у ранньому віднов­лювальному періоді ішемічного інсульту.