Архив месяца Июль, 2014

Дизрегуляція еритропоезу у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю і кардіоренальним синдромом

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». Надано результати вивчення порушень еритропоезу у хворих похилого віку з хронічною серцевою недостатністю (ХСН) і кардіоренальним синдромом (КРС). За ХСН із КРС має місце дизрегуляція еритропоезу: у 24,6 % хворих діагностована гіпереритропоетинемія; у 49,7 % — гіпоеритропоетинемія; у 25,7 % хворих — рівень еритропоетину (ЕРП) знаходився в межах норми. […]

Роль реакцій уповільненої гіперчутливості в разі бронхіальної астми в дітей

На достатньому фактичному матеріалі показані особливості змін показників маркерів клітинного імунітету в дітей, хворих на бронхіальну астму. Виявлено зміни за гіпосупресивним типом маркерів CD3, CD8 та B-лімфоцитів — CD19, підвищення на їх тлі CD95. Зазначені зміни є патогенетичною основою для розвитку реакцій гіперчутливості вповільненого типу та хронічного запалення в бронхолегеневій системі та поглиблення тяжкості перебігу […]

Вплив неоад’ювантної хіміопроменевої терапії на проліферативну й апоптотичну активність раку щитоподібної залози

Результати лікування місцево поширеного раку щитоподібної залози залишаються незадовільними. Вивчено наслідки неоад’ювантної хіміопроменевої терапії для проліферативних і апоптотичних процесів. Цей спосіб лікування веде до помітних змін досліджуваних параметрів, що є перспективним для подальшого вивчення щодо радіойодрезистентності деяких пухлин щитоподібної залози. Перспектива досліджень полягає у виявленні кореляційних взаємозв’язків між клінічним і патоморфологічними ефектами запропонованої нами неоад’ювантної […]

Використання сучасних інформаційних технологій для аналізу впливу спеціальних методів лікування на появу других пухлин

Канд. мед. наук Л. Я. Васильєв – Державна установа «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», доц. Є. Б. Радзішевська, Я. Е. Вікман, A. С. Солодовніков – Харківський національний медичний університет. Вивчався вплив протипухлинних методів лікування на появу других пухлин шляхом проведення статистичної обробки електронного масиву катамнестичних даних історій хвороби онкологічних хворих. З’ясовано, що […]

Радіохіміотерапія раку прямої кишки і шляхи зниження її токсичності

ДУ «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва НАМН України», м. Харків. Представлено результати променевого лікування неоперабельного раку прямої кишки в хрономодульованому режимі (у період 7:00–10:00, 12:00–14:00 і 18:00–20:00) із cенсибілізацією пухлини попередньою 8-годинною інфузією 5-фторурацилу. Установлено, що інтервал з 7:00 до 10:00 є оптимальним часом для сеансу опромінення. Проведення променевої терапії в групі 7:00–10:00 […]

Клінічні аспекти й вибір тактики лікування ехінококозу печінки, ускладненого механічною жовтяницею

Мета роботи полягає в поліпшенні діагностики й результатів лікування хворих з ехінококозом печінки, ускладненим механічною жовтяницею й холангітом. Проаналізовані тактика й курс лікування в 31 пацієнта (17 чоловіків і 14 жінок) у віці 17–78 років вищезазначеною хворобою в післяопераційному періоді. Були виконані передопераційне обстеження й комплекс діагностичних досліджень під час операції. За результатами діагностики й […]

Особливості клінічного перебігу гострого обструктивного бронхіту в дітей раннього віку

Сумський державний університет, медичний інститут. Викладено дані про перебіг гострого обструктивного бронхіту в дітей раннього віку на сучасному етапі. Виділено фактори ризику, такі як анте- та пренатальна патології, штучне вигодовування, пасивне паління, перенесені гострі респіраторно-вірусні інфекції в анамнезі. У клінічній картині обструктивного бронхіту превалювали ознаки дихальної недостатності та інтоксикаційного синдрому. У разі об’єктивного обстеження найчастіше […]