Архив месяца Апрель, 2014

Особливості анамнезу та клінічного статусу пацієнтів з інфарктом міокарда задньої стінки лівого шлуночка із залученням правого шлуночка

Подано особливості клінічного перебігу інфаркту міокарда правого шлуночка на тлі Q-інфаркту задньої стінки лівого шлуночка, які полягають у високій частоті розвитку фаталь­них ускладнень, поліорганній дисфункції і про­гресуванні серцевої недостатності. Виділено ятрогенні фактори ризику, що сприяють ішеміч­ному ураженню правого шлуночка на тлі заднього інфаркту міокарда.

Стан системи гемостазу в разі впливу малих доз іонізуючого випромінювання в професійних умовах у осіб із поєднаною кардіотиреоїдною патологією

Вивчено стан системи гемостазу у 90 пацієнтів, що піддаються дії іонізуючої радіації у професійних умовах, хворих на ішемічну хворобу серця із серцевою недостатністю 1–2 функціональних класів за NYHA. У групі хворих на гіпотиреоз визначено достовірне підвищення антикоагуляційної активності крові за значенням Міжнародного нормалізованого відношення, протромбінового індексу, рівня фібриногену та протромбінового часу. Не виявлено впливу на […]

Стрес-протективні ефекти гліцину за умов експериментальної іммобілізації

Гіподинамія сприяє виникненню гіпертензії, іше­мії, неврозів, ожиріння, остеопорозу й інших захво­рювань. Застосування гліцину (5 мг/кг) за умов експериментальної іммобілізації нормалізує стресові показники центральної нервової системи, коефіцієнти маси внутрішніх органів, вміст вітаміну С в наднирко­вих залозах та стан слизової оболонки шлунка. Резуль­тати свідчать про наявність стрес-протективної дії у гліцину під час експериментальної гіподинамії. ХНУ ім. Каразіна

Імуномодулюючі властивості лецитинових ліпосом у разі лікування різних ступенів тяжкості перебігу бронхіальної астми в дітей

На фактичному матеріалі вивчено імуномоду­люючі властивості лецитинових ліпосом та їхній вплив на показники гуморального і клітинного імуні­тету, продукцію прозапальних цитокінів ФНП-α, ІЛ-4, ІЛ-1β і процеси апоптозу в разі інгаляційного застосування в дітей із різними ступенями тяжко­сті перебігу бронхіальної астми. ХНУ ім. Каразіна

Нейрогуморальні механізми формування ендотеліальної дисфункції та гемодинамічних змін у хворих на хронічну серцеву недостатність у разі кардіоренального синдрому 2 типу

Обстежено 59 пацієнтів з кардіоренальним синдромом 2 типу, яких було поділено на групи залежно від проведеної терапії блокаторами ренін-ангіотензин-альдостеронової системи. Установлено збільшення активності реніну й зниження вмісту альдостерону сироватки крові на тлі лікування блокаторами ренін-ангіотензин-альдостеронової системи; визначено, що наявність і ступінь ендотеліальної дисфункції позитивно корелює зі зменшенням потікзалежної дилатації і збільшенням індексу судинної резистентності.

Нейропсихологічна та інструментальна характеристика дисциркуляторної енцефалопатії в разі перенесеного ішемічного інсульту та без нього

Наведено дані порівняльного аналізу результатів інструментальної характеристики у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію залежно від перенесеного ішемічного інсульту і без нього в анамнезі.

Мікроальбумінурія та поліморфізм гена ангіотензинперетворюючого ферменту в разі гострого інсульту

Вивчено частоту мікроальбумінурії у 126 хворих на гострий інсульт — у 89 на ішемічний і у 37 на гемо­рагічний. Мікроальбумінурію виявлено у 15,9 % хворих, асоціювалася із більшою тяжкістю перебігу інсульту, більшим об’ємом крововиливу та варіантом I/D полі­морфізму гена ангіотензинперетворюючого ферменту. Більш високий рівень альбумінурії пов’язаний із моно­зіготним варіантом генотипу DD.