Політика та стратегія в галузі охорони здоров’я

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Харківська медична академія післядипломної освіти

Наведено статистичні дані частоти й характеру невідкладних станів і травм, а також організації надання екстреної (невідкладної) медичної допомоги в таких випадках. Викладено особливості надання невідкладної медичної допомоги в разі одиничних невідкладних станів, під час аварій і катастроф, стихійних лих із великою кількістю постраждалих та особливості медичного сортування. Наведено єдину систему надання екстреної медичної допомоги в країні, її структуру й етапи, форми навчання, а також вимоги до медичного оснащення підрозділів на всіх рівнях (етапах) надання невідкладної медичної допомоги.

Медична освіта

ІННОВАЦІЇ В ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ ЛІКАРІВ СТОМАТОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Сучасні тенденції викладання слухачам на етапі післядипломної освіти потребують від викладачів вищої школи нестандартних і креативних підходів. Колектив кафедри стоматології та терапевтичної стоматології ХМАПО впроваджує в педагогічний процес інноваційні методики та підходи, спрямовані на стимулювання інтересу до навчання та опанування практичних навичок. Нашим слухачам ми пропонуємо брати активну участь у клініко-реферативних конференціях, інтелектуальних змаганнях на професійну тематику, закріплювати та відпрацьовувати практичні навички у фантомному класі, брати участь у інтерактивних семінарських заняттях, які організовують наші викладачі.

Сучасні проблеми медицини

FAST-TRACK АНЕСТЕЗІЯ В АБДОМІНАЛЬНІЙ ХІРУРГІЇ У ПАЦІЄНТІВ З ОЖИРІННЯМ

Запорізький державний медичний університет

Для реалізації концепції Fast-track хірургії у пацієнтів з ожирінням цікавим є впровадження різних технік Fast-track анестезії. Оцінено вплив комбінованої інгаляційно-епідуральної анестезії та тотальної внутрішньовенної анестезії на відновлення 56 пацієнтів з індексом маси тіла 37 ± 6 кг/м2 після лапаротомних операцій. Засвідчено, що в групі комбінованої інгаляційно-епідуральної анестезії (n= 28), порівняно з групою тотальної внутрішньовенної анестезії (n= 28), пацієнти були раніше екстубовані (18 ± 10 проти 37 ± 14 хв, відповідно, p < 0,05), у яких розвинулося в 4 рази менше післяопераційних легеневих ускладнень (3 проти 12 випадків, відповідно, p < 0,05), більше пацієнтів відчували біль нижче 4 балів за цифровою рейтинговою шкалою (100 проти 50 % пацієнтів, відповідно, p < 0,05), більше пацієнтів відновили перистальтику кишечнику на першу добу після операції (36 проти 0 % пацієнтів, відповідно, p < 0,05) та на другу добу (90 проти 39 % пацієнтів, відповідно, p < 0,05). Висновок — комбінована інгаляційно-епідуральна анестезія може вважатися технікою Fast-track анестезії в лапаротомній абдомінальній хірургії у пацієнтів з ожирінням.

Дискусії

Розвиток аксіологічного потенціалу керівників у професійному співтоваристві лікарів та педагогів

Сформульовано визначення та структуру аксіологічного потенціалу в розумінні авторів. Викладено питання визначення базових цінностей керівника та лідера, а також розвитку аксіологічного потенціалу в професійній діяльності лікарів та педагогів.

Наукові огляди та клінічні лекції

СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА ПРОГНОЗУ УРОТЕЛІАЛЬНОГО РАКУ СЕЧОВОГО МІХУРА

Проведено літературний огляд сучасних методів діагностики і прогнозу уротеліального раку сечового міхура. Незважаючи на різноманітність методів діагностики, які дають змогу з великою точністю встановити діагноз первинної пухлини, результати лікування не завжди збігаються з очікуваними. Для прогнозування ризику розвитку рецидиву, прогресії і метастазування необхідні критерії прогнозу. Імуногістохімічний метод дослідження з використанням діагностичних і прогностичних онкомаркерів створює можливість розв’язати питання шляхом порівняння клініко-морфологічних ознак пухлини з даними імуногістохімічного дослідження. Для точнішого результату дослідження використовується панель онкомаркерів. Установлення прямого або зворотного зв’язку рівня експресії онкомаркерів у різному їх поєднанні дає точнішу відповідь на поставлені питання. Чіткої прогностичної панелі онкомаркерів, рекомендованої Всесвітньою організацією охорони здоров’я, не існує. Для диференційного підходу до лікування пацієнтів необхідна оптимізація наявних та пошук нових панелей онкомаркерів.

На допомогу лікареві-практику

МЕХАНІЧНА СКЛАДОВА ГЕРМЕТИЧНОСТІ ЕЗОФАГОЕНТЕРОАНАСТОМОЗІВ

Проаналізовано результати різних способів накладення езофагоентероанастомозів у 157 пацієнтів. Установлено, що кращі результати отримані в разі формування езофагоентероанастомозів за запропонованою нами методикою шляхом використання підкріплюючих серо-серозних швів. У випадках використання підкріплючих швів посіви з черевної порожнини стерильні з п’ятої доби після операції і далі, упродовж усього дослідження. У разі формування анастомозу без таких швів черевна порожнина починає «очищатися» від мікрофлори тільки на сьому добу.
Ця методика дає змогу знизити кількість післяопераційних ускладнень у вигляді неспроможності анастомозу з 13,2 до 6,7 %, що позитивно впливає на якість життя пацієнтів.

Трибуна молодого вченого

ВЗАЄМОЗВʼЯЗОК МІЖ КОЕФІЦІЄНТОМ АТЕРОГЕННОСТІ ТА РІВНЕМ РОЗЧИННОЇ ФОРМИ МОЛЕКУЛИ АДГЕЗІЇ СУДИННОГО ЕНДОТЕЛІЮ 1 ТИПУ В ОСІБ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ І ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2 ТИПУ

Сумський державний університет

Проаналізовано зв’язок між рівнем розчинної форми молекули адгезії судинного ендотелію 1 типу та коефіцієнтом атерогенності в осіб з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом 2 типу. Обстежено 96 осіб з артеріальною гіпертензією та супутнім цукровим діабетом 2 типу (І група), 25 осіб із артеріальною гіпертензією (ІІ група), 15 умовно здорових осіб (ІІІ група). Зi збiльшенням рiвня коефiцiєнта атерогенностi достовiрно зростає й рiвень експресії розчинної форми молекули адгезiї судинного ендотелiю 1 типу (r = 0,2; р= 0,0495), що свідчить про значущість ролi дисфункцiї ендотелiю й iмунного запалення в прогресуваннi атеросклеротичного процесу в осiб з артерiальною гiпертензiєю та цукровим дiабетом 2 типу.

Ювілеї

Історичний нарис до 90-річчя заснування кафедри променевої діагностики та з нагоди 95-річного ювілею Харківської медичної академії післядипломної освіти

Харківська медична академія післядипломної освіти

Наведено дані про заснування кафедри променевої діагностики Харківської медичної академії післядипломної освіти, викладено досягнення наукової і навчальної діяльності завідувачів і спів- робітників кафедри, основні наукові дослідження, проведені в різні історичні періоди. Повідомляється про підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів, про внесок кафедри в розвиток променевої діагностики, про вдосконалення навчальної діяльності.

Пам’яті

ПАМ’ЯТІ ШАНОВНОГО ВЧИТЕЛЯ, ДОЦЕНТА КРАМНОГО ІВАНА ОМЕЛЯНОВИЧА

2 травня 2016 р. пішов із життя видатний учений, педагог, корифей дитячої рентгенології України, кандидат медичних наук, доцент кафедри рентгенології та дитячої рентгенології ХМАПО Крамний Іван Омелянович. Він народився 20 лютого 1948 р. в с. Луговики Чорнухівського району Полтавської області.
Іван Омелянович усе своє життя пов’язав із рентгенологією — в юні роки закінчив Харківський рентгеноелектротехнічний медичний технікум, працював рентгенлаборантом у Харківському НДІ загальної та невідкладної хірургії, міській лікарні No 9. Після закінчення у 1974 р. Харківського медичного інституту працював лікарем-рентгенологом, а з 1976 р. — завідувачем рентген-кабінету Харківського НДІ охорони здоров’я дітей і підлітків ім. Н. К. Крупської.
Із 1983 р. І. О. Крамний працював у ХМАПО спочатку асистентом кафедри рентгенології, а  після захисту дисертаційної роботи з 1988 р. — доцентом кафедри. З 1999 по 2009 р. він обіймав посаду начальника навчального відділу академії.
Одним з  основних напрямків наукових досліджень Івана Омеляновича була променева діагностика захворювань дитячого віку. Проте лише цією проблемою коло його наукових і лікарських інтересів не обмежувалося. Практично немає такого розділу променевої діагностики, в якому б не працював Іван Омелянович, не проводив наукові дослідження, не обстежував хворих і за яким у нього немає наукових праць, патентів, розробок. Загальна кількість його наукових праць — понад 500. Про активність його як науковця свідчать видані в авторстві та співавторстві 12 монографій, отримані свідоцтва на 37 патентів, ним підготовлено понад 30 наукових посібників для лікарів-рентгенологів, 6 методичних рекомендацій, низка інформаційних листів та 6 раціоналізаторських пропозицій. Зокрема, з його ініціативи та його участю видані перший в Україні підручник державною мовою «Педіатрична рентгенологія» у 2 томах (2013), а також ціла низка монографій і посібників із діагностики захворювань легень, системи травлення та кістково-суглобової системи.
Слід зазначити, що доцент І.  О.  Крамний був ще й видатним педагогом, ним разом із суто науковими працями опубліковано понад 40 праць із методики викладання рентгенодіагностики лікарям, у тому числі й інших фахів. Він є співавтором першого в Україні посібника «Дидактичні проблеми післядипломної освіти радіологів-діагностів».
Він надавав велику допомогу під час навчання аспірантів, клінічних ординаторів, у виконанні кандидатських дисертацій викладачам кафедри (професорові І. О. Вороньжеву, доцентам М. О. Бортному, Р. Ю. Чуриліну, В. В. Шаповаловій, Ю. А. Коломійченку та ін.).
Іван Омелянович був не лише вдумливим науковцем і талановитим педагогом, він постійно дбав про підвищення фахового рівня лікарів-рентгенологів та про поліпшення допомоги практичній охороні здоров’я.
Для цього за його участю було підготовлено навчальні плани і програми, проводилися цикли тематичного удосконалення з рентгенодіагностики за багатьма профілями: захворювань органів дихання та середостіння, невідкладної діагностики захворювань різних органів і систем. Окрім того, підготовлено навчальний план циклу тематичного удосконалення, проведено цикл і видано вперше в Україні методичні рекомендації для підготовки керівників інтернів на заочних базах (2008).
Доцент І. О. Крамний був незмінним учасником з’їздів із рентгенодіагностики як СРСР, так і України, часто виступав із програмними доповідями. Його лекції, семінари та практичні заняття завжди відзначалися своєю чіткістю, конкретністю, логічною завершеністю, послідовністю, глибиною викладення матеріалу та артистизмом. Заняття, які проводив І. О. Крамний, були прекрасною школою для молодих викладачів.
Незважаючи на велику зайнятість, Іван Омелянович багато часу приділяв громадській роботі. Близько 25 років він виконував обов’язки головного позаштатного спеціаліста з дитячої рентгенології головного управління охорони здоров’я ХОДА, був членом атестаційної комісії, членом редколегії журналу «Радіологічний вісник». До останнього часу він був членом конкурсної комісії ХМАПО, заступником голови внутрішньовузівської інспекційної комісії, а також комісії з експертизи та якісної оцінки навчальної та навчально-методичної літератури ХМАПО.
І. О. Крамний користувався заслуженим авторитетом і повагою серед колег та пацієнтів. Нагороджений знаком «Відмінник охорони здоров’я», почесними грамотами обласного і міського відділу охорони здоров’я, МОЗ України.
Іван Омелянович був скромною, дуже доброзичливою, безкорисною і водночас принциповою людиною, яку любили й поважали не лише хворі, лікарі й співробітники, а й увесь рентгенологічний і медичний загал області та України. Йому були притаманні велика працелюбність і працездатність, компетентність та професіоналізм. Залишений ним науковий спадок ще багато десятиліть служитиме людям.
Для усіх тих, хто багато років працював поряд з Іваном Омеляновичем, він був і залишиться взірцем доброї, порядної, розумної і талановитої людини, до якої завжди можна було звернутися за порадою, по допомогу. Ми навчалися в нього відданості своїй справі, педагогічній майстерності, вмінню знаходити єдине справедливе рішення в будь-яких ситуаціях. Ми свято зберігаємо пам’ять про нашого Вчителя, бережемо, примножуємо та розвиваємо всі закладені ним традиції. Світла пам’ять про Івана Омеляновича Крамного назавжди залишиться в наших серцях.
Колективи кафедр рентгенології та дитячої рентгенології, променевої діагностики ХМАПО.