Розділ "Дискусії"

Розвиток аксіологічного потенціалу керівників у професійному співтоваристві лікарів та педагогів

Сформульовано визначення та структуру аксіологічного потенціалу в розумінні авторів. Викладено питання визначення базових цінностей керівника та лідера, а також розвитку аксіологічного потенціалу в професійній діяльності лікарів та педагогів.

Квантова електродинаміка — ключ до розгадки феноменів гіпнозу

Розроблено модель гіпнозу, засновану на базо­вих законах квантової електродинаміки. Фено­мени гіпнозу, в тому числі лікувальний ефект, який настає у хворих із тяжкою органічною пато­логією, пояснюється з позиції квантової біоенерге­тики. Припускається, що складовою лікувального чинника гіпнотерапевтичних перетворень слід уважати вихрове електромагнітне поле з над­ високочастотним змінним електромагнітним полем. Синтез надвисокочастотного поля від­бувається в мітохондріях клітин. Генератором надвисокочастотного електромагнітного поля є металопротеїди або молекули п’єзокристалів, які […]

Про основи самостійної роботи лікарів на циклах спеціалізації післядипломної освіти

Харківська медична академія післядипломної освіти Наведено дані про організацію самостійної роботи лікарів — слухачів циклів спеціалізації в системі післядипломної освіти. Зазначені сучасні форми освіти, його види, особливості організації аудиторної й позааудиторної самостійної роботи курсантів. Проведена диференціація з терміном «самоосвіта». Описано форми контролю на циклі спеціалізації.

Нові маркери запалення у хворих на ішемічну хворобу серця, патогенетичне й клінічне значення

Численні експериментальні та клінічні дані свідчать про ключову роль запалення в розвитку атеросклеротичного ураження та його ускладнень. Ступінь активності запального процесу корелює з тяжкістю ураження та важкими наслідками у хворих на ішемічну хворобу серця. Вважають, що маркери запалення можуть бути предикторами розвитку ішемічної хвороби серця в осіб із безсимптомним атеросклерозом. Вивчаються різні маркери запалення, деякі […]

Локальний протокол анестезіологічного забезпечення у хворих з патологією нирок

Харківська медична академія післядипломної освіти. Анестезіологічне забезпечення операцій у хворих із захворюваннями нирок залишається актуальною проблемою сучасної медицини. На підставі власного досвіду та літературних даних подано локальний протокол анестезіологічного забезпечення у хворих із патологією нирок, упроваджений на базі кафедри анестезіології та інтенсивної терапії ХМАПО. Розглянуто основні принципи передопераційної підготовки, анестезії та післяопераційного ведення хворих із […]

Особливості впровадження дистанційної освіти для тематичного вдосконалення лікарів-психологів, практичних психологів і психотерапевтів медичних закладів

Питання про дистанційну освіту в Україні стає все важливішим на сучасному етапі реформування післядипломної освіти. Тому необхідно розглянути можливість упровадження інформаційних технологій у практику освіти медичних працівників в Україні. Сучасні наукові досягнення в галузі медицини, впровадження нових методів діагностики і лікування визначають необхідність безперервної освіти медичних працівників. Саме тому дистанційна освіта має низку переваг порівняно […]

Проблеми та перспективи дистанційного навчання для післядипломної освіти лікарів і провізорів

На основі досвіду проведення першого дистанційного циклу тематичного вдосконалення «Актуальні питання патології раннього дитячого віку» для 64 педіатрів Волинської, Львівської та Рівненської областей на факультеті післядипломної освіти Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького виявлено проблеми й окреслено перспективи такої форми навчання для сімейних лікарів.