Раздел "Дискусії"

САМОМЕНЕДЖМЕНТ ЯК ПЛАТФОРМА ПІЗНАННЯ ОСНОВНИХ МЕДИЧНИХ ТА ФІЛОСОФСЬКИХ ДОКТРИН У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ ТА КРУГОЗОРУ МАЙБУТНІХ ВЧЕНИХ

PUMTS. 2020; 37(1): 74-78. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.01.074 Висвітлено роль самоменеджменту в підготовці доктора філософії на основі стандартів МОН України, які спрямовані на формування системного наукового світогляду та загального культурного кругозору в майбутніх вчених. Розглянуто необхідність вміти оперувати медичними та філософськими доктринами, опановувати мистецтвом мислення. Послуговуючись самоменеджментом, вчені здатні ознайомитися зі східними та західними вченнями, не ідеалізуючи одні […]

ФУНКЦІЇ КЛІНІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛІКАРІВ

Харківська медична академія післядипломної освіти На прикладі діяльності клінічних кафедр Харківської медичної академії післядипломної освіти встановлені функції, які виконує клінічна складова післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку лікарів. Вона забезпечує проведення державної атестації медичних кадрів та вводить до системи гарантування її якості. Викладачі клінічних кафедр виконують функцію незалежних експертів щодо оцінки клінічних знань, умінь та […]

Розвиток аксіологічного потенціалу керівників у професійному співтоваристві лікарів та педагогів

Сформульовано визначення та структуру аксіологічного потенціалу в розумінні авторів. Викладено питання визначення базових цінностей керівника та лідера, а також розвитку аксіологічного потенціалу в професійній діяльності лікарів та педагогів.

Квантова електродинаміка — ключ до розгадки феноменів гіпнозу

Розроблено модель гіпнозу, засновану на базо­вих законах квантової електродинаміки. Фено­мени гіпнозу, в тому числі лікувальний ефект, який настає у хворих із тяжкою органічною пато­логією, пояснюється з позиції квантової біоенерге­тики. Припускається, що складовою лікувального чинника гіпнотерапевтичних перетворень слід уважати вихрове електромагнітне поле з над­ високочастотним змінним електромагнітним полем. Синтез надвисокочастотного поля від­бувається в мітохондріях клітин. Генератором надвисокочастотного електромагнітного поля є металопротеїди або молекули п’єзокристалів, які […]

Про основи самостійної роботи лікарів на циклах спеціалізації післядипломної освіти

Харківська медична академія післядипломної освіти Наведено дані про організацію самостійної роботи лікарів — слухачів циклів спеціалізації в системі післядипломної освіти. Зазначені сучасні форми освіти, його види, особливості організації аудиторної й позааудиторної самостійної роботи курсантів. Проведена диференціація з терміном «самоосвіта». Описано форми контролю на циклі спеціалізації.

Нові маркери запалення у хворих на ішемічну хворобу серця, патогенетичне й клінічне значення

Численні експериментальні та клінічні дані свідчать про ключову роль запалення в розвитку атеросклеротичного ураження та його ускладнень. Ступінь активності запального процесу корелює з тяжкістю ураження та важкими наслідками у хворих на ішемічну хворобу серця. Вважають, що маркери запалення можуть бути предикторами розвитку ішемічної хвороби серця в осіб із безсимптомним атеросклерозом. Вивчаються різні маркери запалення, деякі […]

Локальний протокол анестезіологічного забезпечення у хворих з патологією нирок

Харківська медична академія післядипломної освіти. Анестезіологічне забезпечення операцій у хворих із захворюваннями нирок залишається актуальною проблемою сучасної медицини. На підставі власного досвіду та літературних даних подано локальний протокол анестезіологічного забезпечення у хворих із патологією нирок, упроваджений на базі кафедри анестезіології та інтенсивної терапії ХМАПО. Розглянуто основні принципи передопераційної підготовки, анестезії та післяопераційного ведення хворих із […]