Розділ "Медична освіта"

ІННОВАЦІЇ В ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ ЛІКАРІВ СТОМАТОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Сучасні тенденції викладання слухачам на етапі післядипломної освіти потребують від викладачів вищої школи нестандартних і креативних підходів. Колектив кафедри стоматології та терапевтичної стоматології ХМАПО впроваджує в педагогічний процес інноваційні методики та підходи, спрямовані на стимулювання інтересу до навчання та опанування практичних навичок. Нашим слухачам ми пропонуємо брати активну участь у клініко-реферативних конференціях, інтелектуальних змаганнях на […]

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Основна  мета навчання в медичному університеті полягає в підготовці спеціалістів, здатних в умовах практичної охорони здоров’я клінічно мислити, оперативно приймати рішення, вживати адекватних терапевтичних заходів. Терапевтична стоматологія є дисципліною мануальною, тому під час підготовки майбутнього лікаря-стоматолога разом із теоретичними знаннями важливо оволодіти практичними навичками. Викладачі й адміністрація стоматологічного факультету Тернопільського державного медичного університету докладають зусиль […]

РОЛЬ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У НАБУТТІ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

Наведено дані стосовно значущості різних джерел медичної інформації для студентів-медиків. Засвідчено, що майже 95 % студентів старших курсів планують продовжувати медичну кар’єру після закінчення університету. Визначено, що студенти вищого медичного навчального закладу під час підготовки до занять опираються здебільшого на методичні посібники, матеріали аудиторних занять, протоколи МОЗ України. Водночас як вітчизняна, так і закордонна наукова продукція не знаходить широкої […]

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ІНОЗЕМНИХ КЛІНІЧНИХ ОРДИНАТОРІВ

Харківська медична академія післядипломної освіти Наведено дані щодо підвищення ефективності підготовки іноземних клінічних ординаторів із використанням у навчанні інтерактивних методів, які зумовлюють передачу тим, хто навчається, власне медичної інформації та професійних лікарських умінь, а також мають як «побічні ефекти» навчання навичкам комунікативної та інтегративної роботи. Слухачі навчаються критично мислити, розв’язувати складні питання на основі аналізу […]

ІНТЕГРАЦІЯ ЗНАНЬ У МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ

Харківська медична академія післядипломної освіти, Медичний коледж Нині, у час комп’ютерних технологій, все більше постає питання зацікавленості процесом навчання серед молоді. Великий обсяг інформації, відсутність компетентних підручників і систематизації матеріалу потребує розв’язання складної проблеми, як перетворити гігантський масив знань в індивідуальне надбання та знаряддя кожної особистості. Щоб це знання не було мозаїкою окремих картин, а […]

Досвід проведення лекційних занять із пародонтології в умовах переходу на кредитно-трансферну систему навчання

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» Висвітлено досвід проведення лекцій із пародонтології для студентів 4 курсу стоматологічного факультету в умовах переходу на кредитно-трансферну систему. Описано та обґрунтовано переваги застосування інформаційних технологій під час підготовки лекційного матеріалу. Лекція у формі мультимедійної презентації дає змогу значно поліпшити якість освітнього процесу та розвиває […]

Сучасний погляд на викладання ортопедичної стоматології в післядипломній освіті

Харківська медична академія післядипломної освіти Традиційний (пасивний) спосіб читання лекцій свідчить про непристосованість освіти до вимог часу. Для співпраці з іншими людьми необхідно вміти аналізувати, розв’язувати проблеми, використовувати набуті знання, необхідні навички роботи в групі. Лекції із застосуванням інтерактивних методів навчання виробляють у слухачів активність та співпрацю. Такі заняття є ефективними лише в разі планування […]