Раздел "Медична освіта"

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ

PUMTS. 2020; 37(1): 14-17. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.01.014 Медичні працівники на сучасному етапі розвитку галузі в Україні мають відповідати високим критеріям компетентності та кваліфікації, оскільки в умовах ринкової економіки та реформування медицини це запорука якісного працевлаштування. Мотивація студентів і використання новітніх педагогічних технологій — не завжди є достатніми чинниками для успішної підготовки майбутніх лікарів, тому на кафедрі мікробіології, […]

ТЕСТОВА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗНАНЬ: ТОЧКА ЗОРУ ВИКЛАДАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ

PUMTS. 2020; 37(1): 10-13. https://doi.org/10.31071/promedosvity2020.01.010 Нині сучасним є стандартизований метод оцінки якості освіти й діагностики мінімального рівня професійної компетентності фахівця-медика на кожному освітньо-кваліфікаційному рівні «КРОК 1, 2». На кафедрі терапевтичної стоматології УМСА проводиться планомірна постійна підготовча робота щодо адаптації студентів до інтегрованого іспиту «КРОК 2». Ліцензійний іспит «КРОК 2» проводиться наприкінці десятого семестру (в травні). […]

РОБОЧИЙ ЗОШИТ З ПАРОДОНТОЛОГІЇ ЯК ОДИН З ЕЛЕМЕНТІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

PUMTS. 2019; 36(4): 11-13. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.04.011 Повний текст (PDF) Показано доцільність використання студентами робочого зошита на практичних заняттях за методикою «єдиного дня». Виконання практичного завдання на занятті вимагає грамотного оформлення та запису своєї роботи. Друкований робочий зошит складається з 15 занять, кожне з яких містить тему, запитання для підготовки, власне практичну роботу і висновки. Завдання, які […]

ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В СИСТЕМУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ СЬОГОДЕННЯ

Probl bezperervnoï med osv nauki. 2019; 35(3): 14-20. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.03.014 Повний текст (PDF) Проаналізовано деякі аспекти розвитку післядипломної освіти фахівців фармації та медицини в Україні, підкреслена виправданість освіти крізь все життя, наголошено на актуальності впровадження дистанційних форм навчання в систему підвищення кваліфікації провізорів та лікарів. Розглянуто концепцію розвитку післядипломної освіти фахівців фармації та медицини в Україні […]

МАЙСТЕР-КЛАС ЯК ОДНА ІЗ СУЧАСНИХ ФОРМ ВИКЛАДАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ ЛІКАРЯМ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Probl bezperervnoï med osv nauki. 2019; 35(3): 10-13. https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.03.010 Повний текст (PDF) У статті висвітлені особливості проведення майстер-класу як форми навчання лікарів із професійної патології. Мета — з’ясувати можливість використання майстер-класу для опанування лікарями різних спеціальностей питань щодо профілактичних медичних оглядів, оформлення документації працюючих при підозрі в них професійних захворювань. Матеріали і методи: документи за […]

ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

PUMTS. 2019; 34(2): 14-17 https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.02.014 Повний текст (PDF) ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України» У сучасних умовах стає очевидним, що суспільству потрібні висококваліфіковані фахівці з активною професійною і життєвою позицією, здатні не лише адаптуватися в глобальному світі, але й займати в ньому лідируючі позиції. Тому перед вищою освітою стоять особливі […]

МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРУ З ДИСЦИПЛІНИ «ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ» З УРАХУВАННЯМ ПРИНЦИПУ ПРОБЛЕМНОСТІ

PUMTS. 2019; 34(2): 10-13 https://doi.org/10.31071/promedosvity2019.02.010 Повний текст (PDF) ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» Актуальність пропонованої теми зумовлена педагогічним значенням такого виду семінару, як його проведення з урахуванням принципів проблемності та полягає в поетапному виявленні, аналізі-пошуку, виборі оптимального розв’язання проблеми та виробляє в учнів навички самостійного та колективного творчого мислення. Наведено приблизний порядок проведення заняття […]